כב לוח המפתחות
ל * > ויאס * לי מארןךן אין זײן זון לעאן מלב * קםטנטעא , ־ײי־ לעאן האפז
זי־א גײמטעלט ך־א צ־רמאגיא פאן חופה וקדימין • אין דיא מלחמות
װאם דענצמאל איז ג־װען מוט ד־א בלגאײ־ן .
א״ ךאמאן דער . ערעזטר און ךאמאן דער צלוי־טר מלב־ קםטנט־נא .
און וויא מעהךערע נאצ־אנ־ן האבען אנ־גינעמ־ן אמונת הנוצר־ס .
* ייי נ־־ק־פאר פאקא׳ און ןאהן זאמיץקיא מלב־ קםטנט־נא אין ד־א
נרו־םע מלחמורת מוט דיא ? לגארין און מוט ד־א רוםם־ן .
״ < ײ ןאהן פאמ־נל׳ און מיכאיל קאלאפאט׳ און,קםטנט־ן מנאמאבל מלכי
קםטגטינא׳ און דיא גרו־םע מלחמה וואם ד־א םטאמבליר ביךגער
האםען גיהאט געב־ן דעם קי־זערל־כען פאלאט מוט דער ק־־זערליבר
גארךע .
ו״י פאן וואנין ד־א טערקין קומען ק־ין א־־־אפא און פאײ וואם מען
רופט ז־־ער ק־־זער םלטאן .
2 ״נ . מיכא־ל סטךאטיאטיקע׳ און . ־סאק־א קאמינה׳ קםטנטין ךאקא
דער צעהנטר׳ און נ־־קיפאר וואט־ניאטל מלב־ קםטנט־נא . און ד־א
גרויםע מלחמות װאם ז־־א האבען ג־האט צױ־שען ז־ך .
* סי קירות הצלבים׳ דיא קךייציגער .
* ״ י אלעבםי קאמ־נא׳ און ז־־ן זון ןאהן קאמ־נא . און ד־א מלחמות ויאם
עם א־ז ג־װען דענצמאיר .
5 ״ ' א־מנ־אל קאמ־נא און ז־ין זק אלעקםיא קאמ־גא אין אנדךאניקס
מלב־ קםטנטינא׳ און ד־א מלהמית ויאם זי־א האבען ג־האט .
״״ י ־םאק־ אנניעל׳ אין אלעקםיא אנג־על מלב־ קםטנט־נא אין ד־א
מלהמות מוט ד־א בלגאר־ױלאב־ן אוןוײא םטאמב־ל פאלט אונטער
־יא לאט־נ־ר .
דסנ ד־א בלגאר־ן מוט ד־א װלאב־ן זענין אר־בער פאן בלגאךיע קײן
דאט־מ־א .
* י״י מ־בא־ל פל־אלאגל נעמט אפ סטאמב־ל בײא ד־א לאט־נ־ר מוט דער
ה־לף פאן ד־א זש־גאו־ײזעד .
* סי מ־באיל פאליאלגל׳ אין זײן װן אנדךאניק פאליאלגל מלב־ קםטנט־נא
־ ; ־אם מען רופט ךאם טערקײמע רעגירונג פאײט־אטאמאן .
אין פאי