לוח המפתחות כנ
סני * ״א דער . ערשטער מלך ראךא נ־ענ־א ויאדע א־ז כיקדהקע־ן קײן
ק־מפעלונ ; אין ךער וואלאבײא ( . מונטיאןז און פאר וואם דיא מרקע אין
מונט־אן א־ז אײן פ״גאלע .
וינ םלטאן אםמאן׳ און םלטאן ארהאן מרבי אמאמאן׳ אנדךאניק פאלי־
אלגל׳ און זײן זון ןאהן פאליאלגל מלכ־ קםטנטינא . דן םאםאךאב
אלבםנדר באםראב מלבי װאלבײא , און װיא דער ע־רשטער מלך
ךךאגאש ויאדע איז גיקומען קײן מאלךאװע און האט מוט־ג־בךאבט
ד־א מךקע ךעם אקם־ן קאפ .
און פאר וואם זי־א האבען
- י " פאד ויאם . דיא מדינה הי־םט מאלדאװע׳
ײא מרקע א־ין אקםנ־קאפ .
* ״ פא־ ויאם מען רופט ז־־א וואלאבין אבעד רומעךר׳ און פאר װאם
י־א מד־נה ה־יםט מנט־אן אבער ו־אלאב־יא א־ן פאר װאם מען
י־װפט מאלדאװע .
114 כנךאן וואךע׳ און פעטךא וואדע מלב־ מאלדאװע׳ אלבםנךר בםךאב
נ־קאל״א בםךאב ךאךא בםראב מלבי װאלאבײא ( מונטיאןז . יאהן
פאל־אלגל׳ א־מאנאיל פאליאלגל מלב־ קםטנטינא םלטאן ארהאן
םלטאן מךאד מלבי אטאמאן׳ און דיא מלהמות װאם צװ־שען ד־א
מלב־ם אןיו ג־ווען און ד־א טעךק־ן ך׳אבען צו גךיקט ב־ו צו . דער טינא •
115 ־גא ויאךע און אלבםנךךא וואךע ךער גוטער מלכי מאילדאװע׳
און מ־רטש־ע וואךע א־ן מנט־אן םלטאן ב־־אז־אט ךער ערשטר און
אדר־אנאפל און מ־ךטשע וואדע גוט אונטעד ד־א װאלאב״א אונטר
י־א טערק־ן און מאבט טךאקטאט־ן .
״״ א־א־ װאדע • און שטעפא־ װאדע ךער גרו־בער מלב־ מאלדאײע׳
ךאן יואךע דער פעךך־ר און וולאד־ וואדע ךער צווי־טער לאןאד
מלב־ מנט־זתגא ; אהן פאל־אלגל און קבטנט־ן פאליאלגל מילב־
: נט־נא ■ סלטאן מךאד דער צװי־טר׳ און וי־ן זון מהמעד דער
: ־ מלב־ אטאמאן און װ־א דער מהמעד דע־ צװײטר האט
אפ ג־נעמ־ן קבטאנט־נאפל ב־ז א־ן ה־־נט־גען טאג