א־ינע בעיצרײבונג
פון ךיא חשנזונאיש ייז נאך
הרבן בית המךךש
א ר ע ר
ךיא לעצטע צײמען פון ךיא ײז־״פע מלופה אינ
איהךע בלוטיגע מלהײות מיט ךיא נךיעבען אונ רויבוער.
פון
.*ס
מענדל פאנזעיאנ
■ י > ■* ס־ ׳;־רס -<—*•*£*—
װארשא
דרוק אונד ליט• א. כויבריטטער דזיקא 44
ת רנ״ט
8£ ססס 11 אג 1 \ .!׳אסזגסקא 11 110 x 011111 סשס 1 סו] 1 ווי[ < 1 ז* 1 ןס 1 י 0 .ס . 1
עפעשפסס 11 סאס 1 ג 1 זו. 3 סץ(ןס 1 1011111 ] 1 •גי]!; 1 ;י] 1 , 0 ,
3 4 א 3 נ] 6 ״ ט ח . 1 וז . 1 <סי)
, 44 #י 1 ')זית י 1 וןוי.ז 15 ;< 1 .< 1 י .זסןג־ססטיג׳
.** 180 ^ 13 111 ' 1 ץ. 13