§תח ךבר*)
ךיא צײט פון װעלבער אעזע־ע גדגזיבסע הײבט זיןי
י אן איז שוין איבער צוױיא טױזענד יא־ײ. ךאם איז געױעזען
אזא צײט, אין װעךבער צו פעךגיעסען מעדשענבלוט איז װײ׳
ניגער אישאד געװעזען װיא ךײן װאםםער; אץ אזא צײט אין
װעלבער הץךעךטער מקשען פלעגען געהאגגען צו וועךען
אויף אײן פלאץ, אונ ךיא צו זעהעךם האט _עם צום מינךעס־
טען נישט נעךיהךט װײל ךיא זענען נעװאנט געװעןען צו
זעהען אזעלבעם ; אין אזא צײט אין װעלבער ליא ״קעגיגען
אללײן פלעגען זעלטען אויף זײער בעט צו ;םסארבען: נאר
אךער זײא זעגען אױף ךעם אפענטליבען פלאין געהאנגע)
געװאךען, אךער אין דעי־שטילל פון אײן גוטען ברוךער גע־
שטאבען׳ אךער פעךםמט נעװאךין, אךער איןךער מלחטה מיט נרוים
בבוד אזמגעקוממען; אין א.זא דור אין װעלכען ךיא.קענינען
אללײן מיט זײעךע אךיםסאלךאצןע, בלויז װעגען ךיא צײט צי
פעךווײלען, האבען נעװאךפען מעךצען, לעביקךיגע מענשען
פאר אויסגעהונגעךטע ווילךע חיות / װיא: לײבען ׳ לעמפעך־
טען, סיגעךן , װאלף אונ נאך אנךעךע װילךע נזתירע, אויף
, ^*?>06 (*