פון בךש ביז אנטײכס ♦
אין בכל זענען זײא געוועךען זיכעציג ךאהר, כיז כךש
םלןד פךם האט אײננענוםמען בכל אונ האט ךיא יוךען פךײא
געמאבט פדן ךעס שוועהךען נלוה בכל, ער האט זײא אב־
געגעבען זײער לאנד, אונ האט זןיא אױך .עךלויבס ךאס כית
המ:ןך ; ש צו כויען, .ער האט .זײא נאך ארוים געהאלםען טיט
נאלד אונ מיט זילבער״ אויך מיט אנךעךע זאכען װאם דיא
ױךען האכען ןעברויכט צום בית המנןךש׳ אזוייא וויא עם
עטײט אין עזרא, נחמיה.
: " • ' ::י ; ; ז
אבער ךיא .עלםטע בךאך װאם דיא ױךען האט געטךא־
פען איז שוין מעהר נישט פעךהײלט געוואךן, אכוואהלזײא
זענען אויפגעלײזט געוואךץ פון ךעם גלות בבל ; .ךען שוין
זענען זײא נישיט געװעזען אין ךעפ זעלביגען צושטאנד וויא
זןיא זענען געװעזען בײא ךעם .עךשטען בית המ־ךש, שוין
האט .עם אויפנעהעךט צו זײן אײן זעלבםטשטאנךינ פאלק,
שוין מעהר האבען זײא נישט געהאט .קײן מלכים פון בית
ךוד, זײא האבען אויך ימוין געמוןט צאהלען צימען ךיא פאלקער,
וועלכע האבען איבער זײא געהעךשט. אזנ קוים האט אײן
םלך פון זײא אויםגענאגט ךאם בלוט מיט ךעם גוטם, װיא ךי
מאךע איז געװעזען אין יענע צײטען בײא מלבים װענן זײא
האבען אײננענוממען אײן לאנד, איז איבער ךעם םלך בעי
פארלען אײן אנךעךער מלך, אונ גאר אין א קורצע צײט
ארזם געהעךמ שױן אךץ ישךאל צו אײן ךריטען, װעלבער
האט ש,*ין װײניג בלוט נעפ־גען ך,אט..ער ךעם לעצטען מאךך
אייםנענאגט, אונ אזויא איז מלישעהען ױײטער אונ וױיטער .