חו 13 /\ 1/1 ׳וו 1 ן> 1 ח 3 ־ו 8 > 61 ר 11 סו 1 כ 1 ונ 13181 ו 5 ־ו 8 /\וח□ 1 סחו 1 - 513011 0008-0013 - 000867-0-01 :.'ו 1 \ 1 ־ 1 ס 811
— 10 —
חאבען אנגעץוטךענגט אללע קרעפטען, דער וױדער צו זײן דיא
ביטטעךע גזרה .
דיא היםטאריע ׳ערײבט: אזויא וױא אנטױבם האט דער
• •:▼••<>״ :־־: ־־ * * : • זד ד ;•
הערט אז אךא נ־ןלײן פאלק ךויא ךיא יוךען ווילל זײן נעפעהל
גישט פאלגען האטךער צוזאממען גענומען א גרוישע מהנה מיט
מיליטער אונ איז געקוממען קײן'ירושלךש. צום .ןעךשטען האט
ער אויםגעמאךךעט אללע פרומע , ךער ^אןד איז ״ער אךײן
מיט אײן _עזות מצח אין בית המקךש אונ האט צוגענוממען
ךעם גאלךענעם מזבה , ךיא גאלךענע מגוךה , ךעש שלהן פון
לחם הפנים , ךעם טהײעךען פרבת, אויך ךיא שיםלען ךיא
לעפפעל אונ אללע נאלךענע אונ זילבעךנע בלים . וויא .עם
איז ״עךגעץ געװעזען בעפוצט מיטגאלד , האט״ער אבגעהאקט
אונ צוגענומען. אללע טהײעךע זאבען האט ער צוגענוממען.
אונ.ער האט אױם געלײךיגט גאטטעם הויז. אין ןרושלי.ם איז
געוואךין אנךויפער ;אממער אונ קלאג , ךיא ױךען האבען
זיןו געךיםםען ךיא האד פון כןאפ אונ געווײגט אונ נעשךיעגען
אז.זיךער געשךײ האפ מען געהעךט ארום אונ ארום ןרױםלןם ,
אבער .קײנער האט זײא נישט געוואלט העלפען . אנטױבם
ךואס זי־ אבער נא־ נישט זאט נעפךעסםען מיט גךןמה ׳..ער
האט בעשלאכםען אללעם הײליגםטע פון ךי ױךען אונטער צו־
בךעגגען , אונ האט נײשט געלאזט מקךיב זײן.קײן קךבגות.
ער האט אבער פיעל שטערוגג געטךאפפען בײא ךיא פרזממע
פאךטײא האט .ןער זי־ וויעךער גענומען צום ךזךגענען, צ־
מאךךען, אונ חאט אימנעבךאבט.זעהר פיעל פאלק פון ןרושלןם -
צו ךעם האט ער מעהר וױא צעהענטויזענד מאנן נעפאנגען אוג