12 —
אבער אײךער מיר װעדלען פין זייעךע ךעטטיגג עךצעיי״ק
איז גיצ־ !י ך בעךןאגנט צו מאנען ךעם ךעליגיאזען צו שטאנד
פון ךעם פאלק, מיט ײיבע פאךטײען, אין ךענע צײס.
ךי העללעניסטען *) ,
אין ךיא צײט פון אלעקםנךער מוקדון װעלבער חאט
עײנגענוממען בכדעט אײן האלבע וועלט זענען אויך ךיא ױךען
געקוממען אונטער זײן שדן. ךער ךאזינעי גרויםער .קסר האט
געוואלט פעךבךײטען אין אללע לאנךער וואם .ער האט אײנגע•
גומען ךיא גךיעכישע בילדוגג , אזנ ךעס האנךעל , האט ער
געמאכט האנךעלם פעךבינדיגגען מיט אללע לאגךער , אוג האט
טךאנזליקיךט ךיא בעאמטע (צינאװניקעס׳ אונ ךאם מיליטער
פון אײן אךט אין .ךעם אגךערן , פון א־ין לאגד אין .ךעם
אנךערן לאגך / אויך אין אךץ .ישךאל האט .ער אךײן געזעצט
פיעל נךיעביש םיליטער, אוגךאם ױךישע מיליטער אדנ בעאממע
האט י ער טךאנזליקיךט אין אללע גךיעכישע לאנךער ׳ . די א
ךאזיגע פעךמ״מיגנ האט זעהר נעוױךקט אויף דיא גךיעכישע
קולטור * *) , ךען נאך אלעקםאגךעךם טויד האט זץ־ ךיא לעךנונג
זעהר פעךבךײט אונ ךיא בילדונג איז געשטאנען אויס אײנע
הױכע שטופפע . ךיא ךאזיגע העללעניםטישע לעךנונג, האט
זיןי אין קורצען אױך אײן אךט נעפינען צױישען ךיא ױךישע
נעלעךגטע אונ אךיםטאקךאצךע וועלכע האבען ךיא וויםענשאפט
דיא נעכילדעםע אונ דיא קעגנערם פלן דיא גריעצען פון
יענער גײט ה$ב;־ן זיך גערופען העללעניםטען (חכמי ױן).
אוישבעםסערוננ דורך בילדונג .