יהח־ה המכבייס
: 7 - - . .
ךאם פאלק װעלבעם: האט פיעל געטרויעךט גאך ךעם
'טויט פון מך״ךױהו, האט זיך נעטךײםט מיס זײן זוהן יהוךה
המבבי, וועלכעד הויך בעגײםטעךט אונ שטאלץ דוךף ךיא
עהךע וועלכע ךער פאטער האט איהם בעוױעזען פאר ךעם
שטאךבען״איהם אגצוטרױעןךאם הויכע אמט פון ךיא .מלהמת
האמזנה והךת״, האט ךיא קךיעג וויעךער אנגעהויבען, אינ
מיט ךער מאכט פון אײן לײב / גישט איבעךנעשךאקען פאר
ךיא גרױםע מענגע פון ךיא _פײנד, האט.ער, מיט_זײנע פיעי
בריךער, מיטךין ביםםעל חיל, זעהר גךויםע װאוגךער בע־
וליעזעף אויף ךעם קךיענם־פלאין: וויא ךיא זאנגען פון אונטער
ךעם שגיטטער, .זענען ךיא גריעכען געפאללען בײאױינעךעכטע
אונ בײא _זיינע ליגקע זײט; צווישען ךיא טױזענךער נךיעבישע
גבורים, נישס געאכס אויף ךעם האנעל פוןעךיא געשאךפטע
פײלען מיט שלײךער שטײנער, האס ער זיך אײן פרײען וועג
געמאכט; גישט גערוהט האט זײן אךעם, נישט מיךע איז.גע־
װאךן זײן חאגד, ביז.ער האט מנצח געוועזען ךעם םײנד. זײנע
טאטפעךקײט האט איהם םיעל כיוד געמאכט בײא ךיא פאלקער
אונ ךער נאמען פון ךעם ױגגען העלד איז באלד בעקאננט גע־
ווארן אין אללע לאנךער.
אזויא וויא אנטױבם איז געוואהר געװארן פון ךיא מפלה
פון זײן וךל שוין אין צווײא מלהמוה, איז ױין צאךן געװאךן
*) פץ דעם נאמען יהודה ךמכבי״ שטאממט דער גאמען
,טאקקאביזער״ ױעלכעס איז געמײנט, דיא חשםונאים, פין דיא
צײט אן פון יהודה המבבי.