Page
ח 131 /\ 1/1 ׳וו 11 > 1 ח 3 ׳ו 8 > 61 ר 11 ס 11 כ 1 !כ 3113131 ־ו 6 /\ 1 חט 1 סרו 1 _ו - 11 ) 313 30532-0-01-0003-0004 ) 3 :.־ 1 ^ 81101-1
....
**£**־.
^וו^מ
־ 1 ■
•*$- 1$ -§*• דא^ טייטש ־^־ 2 !-#■
.**ס• מטודים ואדבע ײ
סון דיןי ?*©רימיײ^ע^^נטפר&ןסטמן ״ ממ טפד
*[סץ
ד 3 רי
;ז^ר^גטר * 1 *§^ *־')
^ןיצר ןוימן
^דמן*וץ ^ן.
״**
^סווי!
״ןףין
גוועזן
| 1 ^רי< 7 ^
חג ,
רוםױדטהזללרע^ל^^ירופמדלמלמתו
*>
אײשגיה־יפ דער 5 פ רסטליכ♦ 1 ב#}>ואשייט פע^־ירגע^רז
ני פיאנ $י* 7 ץזימטן*ר לעזין אונ״מדי׳ייזן ט&ןןץ^
1 ■■״ < *<?וזד־*|*ר *. י '׳
**מוי 1 מלד
י־א./־^/
?^ 5 •* 2-4 על <די המחו^ףמיבניר^
•.׳**מ***מ* 4 ^ו ־
י#*
ל* 1# ו
^מחד
* 31 *
׳יזזמזיי ו
♦ממי
^* 1 וזןי|
• 08 •
^*סו?< 1.4
דזו&מיי
יממ>
^י 4 >"
▻׳ווו*'
*י* 8 זו*^
י*ו**>
י*#מ•
• 418