Seite
ח 31 |/\ 1/1 ו 11 }> 1 ח 3 ׳ו := 1 > 1 ©ר 11 ס 11 כ 11 כ 3131 * 31 ־ן©/א 1 חע 1 (סחט -^> 513 0004-0005 - 30532-0-01 ) 1 ^ :.*ן^ז־^וופ
.. • ו• •