Page
<£%* 9 5 י 99¥¥ ? 999 99999 ??? ?
^ 41 ^
* 43££ ***>^+- דא^ טי״טש ־*§-£$*-
^ *** עעדים וארבע
•****■
-! ^|| 4 סון ד״יי פצורינןטפריהןסע ״ #5 גטפרססכדפן * צוזכ טסד
; ז ^||ן^ ס>חצ<ן צו׳צמיסװןצ<ן ב •צוזינצלןבי^צו ריול^כי^ב׳־צןןצטפר
דגיצו! צוו 3 טפר נחװי־ה *צוונטפרעזר־צוצוולטסר ד 3 רי ד.י 1 <יגן ׳ ^
! י 11 4 הי סס פר טי׳יטסט צציכ 1 צן?י צצדר&י סןצוונ *יס ^ 1 צו 3 רס״נ(\.צןי* ^.ס 4
*||| 4 ןישםיג *ז(־יצוק * נןצןיךפרצוציןצמלווײםרדוצויטןיברןויסן ^ 41
קצזן •ויצז עייגנ^ין צןח צן צוינוין עןסרן פמ צצצו? *ן דדיסרצין 5 יץ ! 1 |מ 5
* 4#£$ צור/ יסרצו! קן׳;.ן ז־ץ בי< דייםיתזזצצקדס פע׳ז־ צויי. חרב ^/צןרן
*$£? 4 צווכזוימ ץ !?ןןידד גםויט הצוסוויצו 1 ויךכ/׳־ג הצובךגוועזן *$? 4$ £-.:*
'4*?*
דיצןצצןבינןצוזנ כביצזיס[ צוזנטר יסרצ*ן
צ־
צויךיה״כד^^סרי? ♦ 353
־דם^וע^;ײצן רײנן וחײס נייצורםצוןי ו^ מײר^^ וע ~ ׳* $11$ . .
~ ?צו;ס דןדיזש גןײבניש נצןך ביצו גידרוקט ״** ״צ,רד 1 : ׳* 4$$ ד
־־.־ - * 4£ ;
יזזס• נדפס פיז פראן •***י
תחמ םמשלת אתנינוהדױדמ כיאוידקיסר * 8 *•
װ£יר,סהלל;י לעןאלנוזסמשס יחפ ימדזי *לבלתו אמן >
אייס ג־הייס דערא פ רסטליכן גכא/־ן חאעיזל פעדלייסיס ־ערני ני&אן
ני פראג ל 1 ת למיש איער לעזין אינ׳נז לרײן■; טיגלאזין ליאידן > י
* 18 ^'*"״״״ ח^ד *?
//ז•/
-£>-£ על ירי המחןיקקיפ בגיהיך יהורא כקוצל 2 ־$ו״
יייי׳ימ
•יה•
> ! *ז
..<־
ו 6$ ו
י<׳
* 44 ״^
•*£?*♦
•וו*י
•**?*■׳
*װװ♦
•**?*•
•**?*•
•****
•**?*•
זממי
1