Seite
חקרפוח <ו*מי •
*
#זנ#י* ח* <י <; טרײבן ין*ד צ/דנ; בדרך ק 1 רה * דמםצויוטײג 1 לו מ״ןגןאדגן
;, ., ?>/[<</דיןןערנןגצורקצ/ר/בגרײפן י דרוקןהצןבצ/יךדיוישסריג/קצזר^פר
טײטטט >ציט סין ><פרטיק(צ<ז 6 <דרטיק(־ צ/ונ הצוב״מ ניט אע/ין ווצ/רטסר ווצ/רט פר
טייטטן נײצ/רטנצ/ך דען חיבריצ/ךצ/ןט מען צ/ײנר צוײן םאןעהנצןךצ/נגדר ^גטדרוין
הצובצ/יך צ/ךדצוט טסרדנרי הי>ציסן 4 ׳ועגטצ/יןטסרצו 51 יה(צוו דוו/יךניט הצוב
;סעןין טרײבן צוײןטיוועהטצוסין ״ נ״צ/רטווצ/טניט צויןציןצמן טטיט צמנטט׳ט
ן צרןדברי היאינןדצומןעןביגהצובצויךגיטריבן ♦ צוךהצ/כצויךגיטריבן דיצ/תרןגיםן
ןנוצ/ט ^כיכןצמג דברי ה^ינןסידר צוננדרוײן * צווהצובצ/יך ניטוועןין סרײבן
״צ/ין ססר יהוטע ו/יצו דיצויוקוזצותגיהײסן הצובין דיצ/ יטרצון צויץ גינוצץ הטבין נײסרט
ןהצובעי.><קגרגיוועץ י צ/ךש 5 רדניצ<ןהצוב צןיךניטווײטר גימריבןצ/ןו בתצויןדיצן
|נביצ//ת ינ דעןצ/ין דיד שפריקבגער צויךניקםצצין צוברענגן צו/ו ןוצ/ס טצצןעוה
צוי / צ/ןנ דיצונכיצ/ות גיהערט גןשסר ימעיה * צ/וניר^יה * צו/גיוזזקצ/ן • צמצתרי
ע&ר י צ/ונ צ/יךהטכטךנטך דערג/ גידעגט שסר״/ דיצ/צויך גינזיק הצובצ/ןיטדעפן
!!חןתעטרינן וצןרבע ווײןדצ/צן/ו><׳טגצ/ט* סצ/רכט גיציכטדץ חצ/בצויך דטמך
^צעתיקגין/עדן צ/וגהצ/בדצוגינענט שסר ה><עםיק( ו/ײןנ/ן צויטןצר *ענט ><חוײב צזי;
ן' צ/ײן ><טן גן נעײן ס/ן צוונ/ריןציבות צוונ סון צ/וסרין נכיצ/׳ק( מצ/ ן־יצ/ין צ/ײנר צ/ין
דיויט£ריק( קצ/ןפיןפרןצ/קײט דצוסון ועהן צוזגדמ בעמנות הרביק(
מײן חרסה צןי?ט דסו וו׳גיג גי><ײנה |ײט סוןיהודיקןצוודר ו/ײבר
!/ ןצוןיןניטןרמךווצןסצוין עמריק( ןצ/רבעטטיט״ צזבר
1 מיטןעצר דער דרינן ןײצוינט דער
י ^ וועיט ?וצה וײן גן פין
ברכןת זןחײנ/צ/רוצינ/
צן׳ ן וצוצ/ן :
*• כי״ר ן
ז^ײ׳ן״
יי־^יר 1 >סלי׳ ניי ^־ ־ י י *׳ ־ י י י
.י־^׳יזמ־ ל :
**