Seite
ח 131 /\ 1/1 ׳וו 11 > 1 ח 3 ׳ו 8 > 61 ר 11 ס 11 כ 1 !כ 3113131 ־ו 6 /\ 1 חט !סחוס - 513011 360532-0-01-0166-0330 :.■ן 1 \ן- 1 ס 811
1 *
נחמיה י*מ>
:ו צויד ווין גיט זי
בזײבטמירצוןיטבה סרדיצוטםצוט 1 יגן דעןצויך ו/ין
קןיסן צוק סבת דרןנן וע 5 ט כון פון מיצוכט צון מוצ ווײטר דמ&ו צויר ג*>צר קויעט
םבה צוײהר ט 1 זןחז םײ 1 גן הצובן צוונ ווצוו צויר עט *ין טמן ןוערט ווט ווין צויך הנט צון
צוײך ?יגן ♦ סון דעסן ?עןביגן >וצי,ן צון מוצווײטר דצןקצו״ן *יצז נעצרצןנןטבמ , ♦ דעך
י נצוךב׳טטעןטצ/יךןןײנ/דיצודצו?צוןטן צוןיטבחהיטן צוונטרדיסטטצוטטצגרן
סון ירןטןינן צווין ? דטקײן יהודי ניקט צןןיט צוונ טײן טרצוגן 1 צו?טצווי{ י 9
ויטדעןטבתרעכטזזןטן ]עטזטן^ירגידענקן גוגוטק
ןוצןט כ^גןטט צויך גיטטן הטב 5 ן יטרצון;
סליח סלילז סליח י/
1
.ןתשלהחמל>ןכת ביןס ר, ) מתמטןז לןיר כינלחןדה כלפקװ׳וױם ח׳ לפיק
*?>^*־ •*$ ־:$־<!*-־**־$£-<־* -*$•־:$־<$*• ־* 4 ; 2 ־*#י
עלידי הפועל בםלאנ^ז הקורש םשהמחפ הנקרא גחופ בר יהודא ליג קז
מקק קראקא 9 ' העוהק לע״ע במלאכת שטיס בקק פראג הבירה: י
ןלידי חפועלי בגזלאכת ה 4 ו*ש פעגח י*חק בן לא״א כמר אשי ׳ױייי׳ם א׳ם זעזנרפק׳קפדאגחבירח :
על ייי הפיעל בתלאכת הי.ידפ יזסף בן לא׳א כמר אשר סלי׳מ א׳ס פרעסין ניחר מק״ק פראג הנירה :
עלידי הפועלבמלא:ת ז^קורש יחיאל הנקרא מיבל £ כהרר אברהם זלמ\ שפש זצ ל
מקק ניקל ־טפןרנ וע 1 סק לע ע במלאכת שמים בקק 3 יאג;
^ <* $ 4 -*יי* 24 !-*י •**?***י
••־* 2-3 ?-<**־ ►**■ $2 **י
״ * ־**־?••*•
י*י