Seite
13 זן ז ״ו״י
; #ן** זאשא פרשדי ואדפוד ו * 40
אצי״ אליכםאישיםאקרא• נערופתײסזרזהנהמהרה♦ לזההמורהו
דזייים ז^רךיסיס בזחתמעאוי למחמחטאו• לשןטטבחוצותזעוק־ס
תדיראו
תניטבסגריוח• אף שאץ אגי לא פזה ולא גר מזח י מנלםקוםדוא
י יפחוברהג
ץ-ךך-ך חנינו הז־בהפסוקיםופד#מיכשי אשרלאהיחבוחסחםזל שלשומ •
7 * 1 בספדי חיטב גתכארה ג
וחןײלבכש י ברכד־־.• דכר^אתככש אללניענ&סבבהי ךשםוי
# אתכס ^צרד־זג ז ;
דעןעם ך^ןיך מ 3 יןןקײן#מןגו םעזיין מיןדיזי טסר ק ^ןײשינן דעןעםטיזקײן
םסגד אעןערפ,ן עײעפ /ײמנע דען סער וײנון המבין מונ?ר ח 5 ו<יק פר טיים&ט דימ
*#רממוגאםניןת ^\ דם*ן וימ ממס קענןשר סטיןדען ווען ערנ׳קיז&צ׳ן
י״ מ/םדעןמיוע&׳מײן&נד * סוצגשרט*י*י| יעניקעון?סרען.ע״ןגן
מיעןיצק מוב ער גיןערנע המם מעןער נון ניקם ווײם דמו ועןביג
סי/מײןמיבי^ה םנדעםגיןענון גןײךער ןערנויעםמוי^
*־ י /םון הקןדם מןדר״מוי{ טץטט דען ווען ״ן יוצזמײן
הןצ ה ןערנט דמרעטאןױצומויך סײיזוו ^ ך ,
/ ךערמיט• דרוקהענגטע / .
ייז נײמרטדסמןעםגמרוומון * וי'
״.) * ׳' שער םטיט: ׳־׳'
י*■ -■ ,
־***־*-►♦**■*•
־■•***-
0 ; .־. 0
■ <;ל כ\ור*ג ג'^~/ ^ *ג{}* ■*$* **•*'*< * 1 *י־*״</.־׳ןי 1 ס<
ק 1/01 ךיי־. י׳ײ^^י ••׳ 1 ) 1 / ^*ך י 3 ׳
^ כ■׳* ״
^ ■
/׳ % 7 ריי <יד ג\ ,ר >י■ ג!)*
־ו•
^ו: ׳
1
ס בל < 1 / 1 '
*