Seite
(
י 1 ׳- 1 ־!ע
. ו_ו.*־. 11 ־■
ן■ 1 ־ 7 ׳.'
ן״י/ן ,+ .. 1 ־. .■^ ■ ■#■_
ר^־זייי;
11 / >
־<^־־.
ח 131 /\ 1/1 זו 11 > 1 ח 3 ׳ו 8 > 61 ר 11 ס 11 כ 11 כ 3113131 ־ו 6 /\ 1 חט !סחגו - 813011 300031-0-01-0106-0210 :.׳וואו-וסח^