Seite
בקורהולים
ו ךכתיב שמעהי את הפלהףךאיהי את דטעהף
הננײופף על יטיף חט׳ט ע־נזיה ימנה:ובזמהם
ה׳שלחליךפואהישלטהעם בל שאר חולי
^מףיימךאלאטז *•
תע 5 הש*יוסללהסן 1 .הכשיואדשסלױמכבילעל*ו ואםאינויסנלומר
מעצעויקראו העוקרים ;הוא ענה את.־־כס והלח ט,־כשיעלה נשעתי *
למעצהבליקסרונ
פתחו לי'יטילךי צךק אבא בם אוךה יה : ;ךן ;
השערליךצדיקיםיבאובו : פתחו |
עײדיבםױבאגוי צךיקישטר אגזנימ: באו י
שערױ בהודה הצרוהױ בתהלה הודולו ברכו ן
דד י ג* • ־ד • : • ד ד ן
יײהצסו: אני ךשנה ולבי ערקול דוךי דופק פהחו ן
לי אחוהי רעיתי ױנהי תטהי עראיסי נמלא טל !
קןצוהיךסיסי לילה: וױלכניאל השעריבער !
א־שרפינה ךךףיהקךיכם: והנה בבוד;אלחי
י׳טראל באמךךף הקךימוקולו בקוד־מיכש
ךבים והאךץהאיךהמכבודו: לשמוע אנקה ')
אסירלפתחבני תםוהה : פהח ךבךיף ז יאיר
סבין פהךם: פיה פהחתבחכטה ותורה דוסד ,
עללשונה: אנאיהוהביאניעבךףאניעבךף •׳
כן אםהה פתחת למוסךי: ביךף אפקיד רוחי
פדית