Page
ביקור-חולים ד־י
שרוםוך ) ד 1 שאתה : א#רביךףנס׳עבלחי -
רוחבלבשראיש מוךה אנילפניף שבךאתני
נתה בי נשמתי והגדלתני והצלתני מבל
ז - ד • ;י• *•:-:־• :•־*־• • ד
ירותי: ונתת ליי בל צרבי מזונותי ופתסתי כל
־י * ; י * ז ־ד *:׳־ - ~:?י• ד
מי ח;י והית עמךי ולאעזבתני: הנה הגיע היכת
יהעונה שאחזורךף נשמתי ; אשר נתת ני : ר ) ח
אותה ממני עלירינשיקותפיף: ולא על : יךי
מלאףהמותואליבהלוני לצערני: תסתיךני
בצל בנפ־ף: וכאשר גמלת עמי חסךף ואמתה
מעוךיעדהױםהזח: בף גמולנא עלי חסר
ואמרת עםגופיונשמתי: ושלח לי טלאכ?ף
הטובים לקבלנשמתי עםגשמרת הצךיקיכש
והח חיךים ג להוליכה לגז עךן: וגופי ינוח
בקבר ותבריח ממני בל רוח 1 ת ט מ אות ־־כהלות
וךובלות:; ותשמךני מחבוס הקבר וךמת
ןתילעה: ותתאתשובתיוצעךי ומתתיבפךה
.עלכלחסאתי שחסאתי ושעו־תי ושפשעתי
לפניף בךיוךתי;על אדמי־תי: בייךסבלתי בי
עשיתיוהשאור שבעיסתי חשיאני.• ואל תראני
פניניהנםותן חלקיבגןעךן עחצד־קיעולס :׳
ואזבהלתחיית המתים.ולעולם ה״א שכולת