Seite
כיקר חולים
-י ד תג להתענגמדשןנפשימיבטוב הצפון
לצריקיב־ז : לשי עולמור־ז ׳ןותתן לבלצריק
וצ ךיק מעקך ײמראל דכתיב להגחיל אהבי ייע
ויאצרותיהם אמלא ו ורתהאנפשי צרוךה
כצדורהחויכמעםימאד צךיקים וצדקניותבגן
עךךאסזקלה:
תפלה מ יםםללו 6 צל הגוםפוכיון שנסה׳ 5 עיי א־ןרם^י
להסרד תמני ני־ ם 1 י) יזצי) נפםי(?ו׳יםמ־י יײצוכ 5 עעוד
נשתת יגיאתונשתתו ילריאה נעיתת יזנס י>־נו יז^ס סני ניהנ• י
ײ יי אלךחום וחגרן אךף אפים וךב חםךואםת
ךחםנאעל. (פלוני).החודההזהעםכלישבבי
מרע סעמךיעןךאל: השבביט על מטתכש
וגפשם מהעטף כך,ם לצאו־ת : ביביךף כיח
להחױתהמתים: אףבי לךפאותםולהחיותם
מחליתסןקךע נא רוע מךדינם בךחסף הךביס
בי כן טךתף לךחם על עמף : ? יאס נגזך ונחתס
עלױ מבית ךעף הצךק ואין המךה להישיב :,
כי אס לאסוהאליף עתה רוחו ונשמתו: אנא
יימלטהנפשו : ויתוסךעלױרוחטמרד־ז
וקדושהוטוהר לב: ױזכהלךאותפני שיכן
מעונה: י ױתךבק נכ־יםו רוחווגשםרתו באור
י היעבינה