Seite
^ ביקור ת־לים
י 1 בדףני אליףאדיני נפ׳טי איעא : גולעלײ
ךךכיףובטחעלױוהואיעשה: והתענג_עלײ
ויתןלףמעאלוהלכך לא האנהאליף רעה
וננע לא יקךב באהליף: כי מלאכױ יציה לף
לעמךף בכל ךרכיף: עיױ כפןס ישאונף פן
תניף באכן ךגליף: אל יתן למוט יגלף אל ינום
׳&ומךף: ײ ׳מומךף ף צילף על יךיטינף: יימלח
עזךך מקוד מ ומצױףסעךף: אין כמוף בןלהים
״י איןכמעינוף ךכו וךאו םפןנלות אלהיס נוךא
עלילה.עלבני אךם: ״ בהיכל קדימו ע בךסים
כסאו עינױ.*ךוזךעפעפיו יבחנו ךני אךם: זכר
אני מה חלד על מה שוא ברארה כל בני אדם:
י ▼ ־.־ * - ▼ ו 7 ▼ ־ז י : ד ד
מה ךב טיבף א#ר צבנת ליךא־ף בעלת
לרלסיםכךנגדבגי אךם: .קחנאמפױתיךה
רשיםאמרױכלככף• כיאז עלשדיחרתענג
ו ־ :״ ז ז ־ ז ▼ ־.־• • ז ־ • ־ '־
ותשאאלאלוהפניף : עמהארםותדעהו
בןאגוימוהחשבהו: ךמב עולםלפניאלהים
חקי ו^טת טן:נצךהו: שומר כל עצמורהױ
אחתמײנה לא נישברה: חסד ומשפט אשירה
• • ,זז ־.׳ ־ו } 1 ד ו
ליף יי אזמךה: כי צךק יי צךקות אהב יער
יחזו פגימו ן ואתזזהואףקנותיףלא יתמו :
מד•