Seite
ח 131 /\ 4/1 ־ 4111 > 1 ח 3 ־ו 8 > 61 ו 41 ס 11 ב 11 נ 51 ) 5143 ־ 61 /\ 1 חט 1 >חו 1 - 14 ס 8 ) 3 0003 - 0003 - 30670 - 0 - 01 ) 0 :.־ו 1 \ 1 -( 811£
ליכקײט, אזיף דיזד עדדעאױף , א־:ד ײעלכע ׳ג־אהנע בעלא<ה:זנג
ערװארטעט ניכט זײן אין אײגם צוקינפעיגען לעבן?
אהיגו בני ייטראלג
יעצט , אים געגנװעדטיגען צײטפוגקט , װא זיך ד־א גראהען
דער ערדע דורך ג־טע אוגד כילדע ערהעבען: װא רעגענטן
אום װאהלװאללען אוגד װאהלטהון װעטטאײפערן; װא א־הר
גאנצעם בע׳טטרעבן בלאס דאהין געהעט ־אללע איהרע איגטד־
טהאגען, אהנע אוגטרשיד רער רעליניאגען, גליקליך צי כאכן
יעצט, ױא ד־א װײזען, מ־ט דען עדעלי־יהטיגסטען דעגעגטען־
טיגעגדען ארזגעשמיקטען פירשטן, אלז אײן הערצאג פאן
ברויגשײײג; ד־א זעמטליכע פירשטן פאן האהעגיא; דאז
פירשטל־כע אוגד גראפליכע געזאמפטע הויז ־איזעגבורג, זיגד,
װעלכע דיזע עגטעהרעגהע אבגאבע בערײטס אויף איממר,
אינר דער גראסע קוהרפירשט אונד ערצקאגצלער פאן מ־ינץ,
װעלכר גיכט נײגדר פיר דיא גאנצל־בע אבשאפפוגג דיזר בעלאם־
טונג איזט , אוגד אײך װירקליך דיזע אבגאבע א־ן דער שטארט
רעגענשבורג אויפגעהאבען האבאן; יעצט , ליבע בדידר איזט
דער צײטפיגקט , דאם װיר אוגז כיט דער טיעפען טרױארהיללע
דיאאונז דיזעד טריבוט איברגעװארפען האט , ביז צוםטהראנע
דער רעגענטן יענר לאגדר איגד געביהטע נאהערן, אינד
הינװערפען, װא נאך דיזר טריבוט עקסיסט־הדט •
גאגץ אוגפעהלבאר װעדדן װיד דעז צװעקאונזעדס בעשטרע־
בענס ערדײכען ן זיבר קראהגט דער עי־פארג אונזדע בעני־הזגג,
דען, װ־א געזאגט ; אוגזערע דעגעגטן איגד איהרע מיגיסטער
זינד עבן זא גיט־ג, עבן זא ערנארכיגגספאלל װיא ז־זיה
ערהאבען אוגד אײגזיכטםפאלל זיגד!
ריא אורזאכע דיזר אבגאבע האט לאנגע שאהן אויפגעהעדט •
דיזע אבגאבע װאר אײגענטליך דער פאגט װאפאז ריא בענלײטר
בעצאהלט װאורדען װעלכע אונזערן אויף רײזען װאנדעלטען
ברידערן, צום שוטצע געגען ריא אגפאללע דער אין יעגען צײטן