Seite
ח 131 /\ 1 /ז־ונו)> 1 ח 9 ־ו= 1 > 61 ו 1 זס 11 כ 11 כ 51 ) 13 ! 5 ־ו 6 /\ 1 חט !סחנו ־ 11 ם 30 30631-0-01-0003-0004 ) 1 . :.־ו 1 \ 1 -
ד.סכמת
נידר: לפרז:־ם. כ׳חתד מארזיס ונרז:ים. י:טחז נז עם ק- 1 :ים. יטצאז
נו טנוק:ם אנ:רש ונ:יס. זלדעתי אין צרין להשכטה, כי כל רואױ, זכל
־ויך השועמו יאמר לי לי. אק למגדר .גדי לפני עו:י עול, לנל ים־גו גנול
הטזנר, הריני כנמכיר טקרא מלא. ארור ט:יג גנול רעהי. לנל ירים
איש ידו להדפיםו :נימ תוך מ:ך ע:ר :נים מױם כלות הדפשת ספר
מחנה יששכר הנ׳יכ יהשומע והתוטן ידי הטתנר י: :כר לסעולת־,
זתקוה עונה לאתריתו.
הכיר סק׳יק סרעשבורג ױם עש״ק ט׳ תםוזחקפיב לפיק׳
משה הק׳ סוםר מפ״פ דמײןי
ומחנה יששכר :ליה, וכעת נל־ה
נתכמה ונדעת ונתנינה,
ע'ית על כלנה,
ועיד זאת :נית..להרנ הגאון הנ״ל. ; ,
המחנה הזה א:ר פג:תי, מלתטת ה׳ היא נלתם, זמנאנתז מלאכת
:טיס, מתנה אלהים זה, ע״כ קרא :טו מזנים׳ מחנה ישרןל רא:ונה
עליהם □לדזני רוי. את
מאיש' ננון לה: ה״ה התורכי
העיפלא כ״ה בער פרענק סג״ל ש״ײ דקהלתנו המפוארה
ק"ק פרעשבירג יעי׳א. הלא כתכ לכס צלשיס בטזעצח זדעת, עת
לננית יעת לטעת, והאמנם כנר נודע נ:ערי צױן היקריס, את א:ר
מי׳ ל:תי טתנות, הרא:ונות הנה כנר נאי, וטצאו תן ו:כל עינ נעיני
כל רואיהס, כי המה דנרים ױצאים מפי התלמיד ומדר:י תז׳יל ודברי
אלהים חי־ם הנה. וזה ה:לי:׳ הכי נכבד, כי מדנר נפלאות על ע:רת
הדנרים, א:ר נכתנו זרות על הלותות, בדנרים המו:כיס לנ בני י:ראל,
לנ:ים נ::ון רכה צת וטצותצת, וחוץ ל:ל: המתנות האלה עוד חיבר ספר
מיעי נקי״ קיגטריסים על הלסת ודינים, :יייר אמינים,
מכ״נים להלמ בהלכות ק״ש צ־צית ותפילין• ק
דנרים העומדיס ברומו :כ עולש ונמםרו לכל אדם והלכות פסח
מה^שנמסר טמנו לנ:ים ועטי הארץ, וענרתי נהם דרך עױ;, נהעברה,
וטצאתי רונם נכונים וי:רים ׳ ומסתעא גם נ:ארית .לא יע:ה עילה, עחזקס
;איני טוציא דנר שאינו טתיקן מת׳י וכנר אתחזק גברא, ע״כ ידי תכק
בטו יאזרזהו לטהר לההי: ולכצע טע:הי, ילא אתוה :יסיג אדם גטלו
ותוטן
:נינה,
כמםײע
למרנה
ןרן 1 י
רעהו ובל
דצטיי מרע״ה עפ״י ה׳ אריר טשיג
ימינו ה׳ יתטכהי, ויישיעתו] ירא-׳י, ונצױן ברינה, יוכה
הב׳ר פק׳ק פ׳כ. א רריח טרחשין תקפיה לפ ק•
משה ה״ק סרפר מפ״פ דמײן