Seite
ח 1/11/131 ־ונו 1 > 1 ח 9 ־ו 8 > 81 ו 1 זס 11 כ 11 נ 51 ) 5113 ־ 61 /\ 1 חט !םחנו - 11 ם 3 ) 8 30631 - 0 - 01 - 0004-0006 >^ :.־ו 1 \ 1-1 ס 811
הקדמה
שטיעה. ידעתי כי תכטה יתמנה לא כי הטה. אן זה דכרי כספר ה:ה ׳
לאלה רכי ילדי העכריס. לאלה טיריהם הכתוריס א:ר לא ידעו עיד
משכב אזותנו התכמה ותסלוכויזיה, ולאלה הטיני העם ׳ כיזישץיס
להתענג נפשם, ולשעשע כשכת ומועד, כ־ןריאת ספרי טוסר יספירי
טעשױת. לבצ יצטרכו לקרות כספרי תצוניס, אן להם אכיע ת-דות
טנ• קדם. את אשר אבותינו םפרו לני בתלמוד ובמדרעזים׳
מעשי ותולדות ריכ תבטי עם יעם■ קורותם, וטאמדי טוסריהם. אמ
כל אלה אספתי ולקטת• אתת לאתת לתכרם והיי לאתדים כספר הזה;
פיב ר״דז אײר הקפ״ב לם׳ק•
בער פרענק•
ל ף
ליקר נפשי הרבב* המופלג׳ איש נודע בשערים
המדקדק הגדול׳ וחכם הכולל כבודמו״ה װא
הײרנהײם נר״ויאירויזרח•
י-ת ױיר ערטהײוטע עריויבניט, דױו ח/נמעד יוי־רער פרעטע ערסיע*
:ענע ההגדה לליל שטורים עם העתקה שלו נחכדרוקקען לו דירפען,
־ויוט חײנע ועהר ;רחשע געווווגענהײט, חונן וו־וו פיע! עהרענעחוויער
ווש ניצט חיהרע גיטיגע חויפפחרדערונג, רזובן דיח ער 5 ויבנים, ױיינײ
זתנות וקונעריסים נחצדרוקקען נו דירפען, *ײן ? דיח גיטיגע הערחביחסונג
וונד עדוע בעטײדענהײט, קחננטע ױיזן נור פרון חײנענן הײדנהײנן דעגן
עפריעוענען גע!עהרטען חונוערער לײט ערווחרטען; חבער ווחהר 5 יך חיך
:ין פער!עגען, וויח חיך דיע:ע ער!ויבניש חבפחשען .־חיו ? חונד ווײס
ויך ניצט חנדער:ט חוױנודריקקיען, חו: דחס חיך טטחון דחרויןי :ײן
/ערדע, .־יח לווײטע חזיפ!חגע ױײנער תכודים חויו חיהרער פרעטע ערטײו
ען לו :עהען, חונױ ע: ױיר רוובן :ח חנגענעהױער :ײ| ױיסטע, ווען :יח
־ך דיח ױיהע כעהױען זוח 5 !טען, ח״ניגע פערבעסיונגען כסי ראות עין
יכטתו םחרנונעהווען.
חיבריגענו :ײן :יח םערויצערט דיוס טטעט: ױיט פעיגניגען דיח געויעי
ענהײט ערגר״פען ווירד :יך ח־הנען דחנקבחר נו בענײגען.
ענדי ואוהנו
פנ ו טנת תקפ׳יה.
בער פרענק הלוי