Seite
ח 11/131 /)־ונו)> 1 ח 3 ־ה > 61 ר 1 זס 11 כ 11 כ 51 ) 3113 ־ 61 /\ 1 חט !סחנו - 11 ס 3 ) 8 30631-0-01-0005-0008 >^ :.־ו 1 \]- 1 ס 811
♦ *
*
דער גרחסטע טהײ! ווונ:ערער ני־ען נעועהרסען, פער;יטט רוויך נו :עהר
ון דיס גערינגערע ק!יוםע דע: פוו!קע: חונד דער 'וןגעני/ :יח בעטטײןנען יו!:
וויטחרען דיח טטוםע דער פי!ח:חםיח, חזנד וומ!!ען ציר חײנע ווע!ט םוון
י־יןח:ח£ען כי!דע| •
*וחן וח!!טעדחך דען נרחםען חבטטחנד בעהערנעען, דער לוויטען חנדערן
■ע!יױחנ:םערווחנדטע| חונד חזנ:, חין הינגיכט דיע:ע: זויכטיצען גענענטטחנדע:
זבווח!טעט. ווחהרענד בי: יענט פחן חיהרען ;ע!עהרטען יוחננערן, כײחנחהע
חהר״!יך טרעכפ!יכע ווחרח!יטע רע!י;יח:ע טריםטען כעזחרגט זוערדען, ווע! 5 ע
זיהרער ח;ענד בע:חנדער: חין פע:ט!יכען טחגען (נימי תגיהים): נור ערבויחונ;,
־זונד בײועהרונ; דיענען :ח!!ען ; חי:ט כײח חונ.י בינ יענט נחך קײן כוך דער
יורטערטיענען, ווע!כע:פיר די:ען היאח! יטע ן נ וועק פח!!קחחחען;עחײגנעט
ווחרע. חונ:ערעיו;ענד פערברינ;ט (חין חונגערן נײטען) ;עווחהנ!יך דיח הײזיגען
טח;ע שנת וטועד *ויט טפחנירענגעהען, טחנרע!ײען, ח; ער רחיוחנענ!ע:ען;
ווחדורך :יח;עפחהר !ײפט, חזץי :יטטענפערדערבענדע חכוועגע נו ;ערחטהען,
:ח!! :יח דווהער פחר דיענען פערווחהרט ווערדען, :ח חום חיהר ;ײ:ט חיק
חײנק!י׳נ;ע יויט דערן הערנען, :יטט!יך * רע!י;יח: ;עכי!דעט ווערדען; חונד
דיע:ענ ווח!!טע חיך לונ{ טהײ!, רורך דח: בוך כעווירקען, וועייכע: חיך היער חין
דיח החנדע !יעפערע.
ע: ב!ייכט יויר דע| נון נחך דיח חײניגע ביטטע חיכריג, דחם חויך דיח!עהי
י־ער, יייינע חב:יכט כעהערניגען, דיח חיהנען נור ב־!דונג וונפערטרויטע יו־
גענד, וח חויף' דער כחהן פחרט !ײטען יוחצטען, וויח חיך ע: געטהחן, חונד
חיהנען היער 5 חרגעל״כנעט החבע• יח ניח דיח ערניעהער החכען דיח טטרענג:;
טע סערכינד 5 יכקײט, חויןי -חג ווחד.! דעריעניגען געוויםענהחפט בעדח 5 ט נו
־ ײן ׳ דיח חיהנען לור חױפניצט חונד פיהרונג, חיכערגעכען ווחרדען נינד.
חונד ווחנ קחן וזחה! דיח ג!יק 1 ע!יגקײט דענ יוענםען, חעהר חונד געוויסעי
פחר־ערן, ח!: דיח רע!יגיחן חונד טיגענד י!עהרע ?—דח נון דיח כע:ע!י.ענ־
דען גרונדײזטלע דער רע!יגיחן חונד יוחרח! דימ ניך חין טשנה תונד מלטוד
כעפינדען חויך חרן־ יוײ:טען דחלו געחײגנעט :ינד, דיח קינדער חונ:עדער נח<
ליחן נו ווחהרהחפטען רע!יגיח:ען חונד :יטט!י 5 ען ײענסען לו בי!דען : :ח
חי:ט ענ דחהער דע: !עהרער: הײ!יג:טע פפ!יצט, !יכע פיר דיע:ענ טטודיונן,
ציר תכטי התלמוד ולומדיה חיהרען לחטינגען פריהנײטיג חײנלופ!ח:ען,
דוודורך ווערדען ניח חיהרען לוועין, יונגע געיויטהער לו גוטען ווענטען לו
בי 5 דען, .ײ 5 ער חונד בח!ד עררײכען, םיר חיהרע בעוויהונגען, דען דהנק
דער ע!טערן חונד דען בענעען :עגען דע: היווײע!:, פריהער וורער טפחטער•
רײ 5 !יך חײחרנטען; יח דחן ווירד חויך יוײנע ווחהיגעיוײנטעחב:יצט עררײ 5 ט,
חונד ײײן ווחרײנטער הערנעננווחונט געוויט חין ערפיויונג געהען.
ער, דער חוייווײ־ע סחן דענן נור ח 5 !ײן דער ערפח!ג חוננערער בעי
יויהו-ג״ן חבה־זנגט, ווח! 5 טע דען נון דיע:ע ײײנע חרבײט לו וײנער פערי
הערר!י 5 ונג, חונד פיר יוגענד!י 5 ע :עע 5 ען נור בעפחרדערונג דער לײטיי 5 ען
חונד עוויגען ווחה!םחהרט חויך םחטעחייך גענעגנעט :ײן !חסען אמן.