Seite
ליױ.
קח״ווען/ ווחנענען :יך :ײן םרײנד ר יו י► ח ן
טחנען וויערער ני
בירנען סטע! 5 טע.
ריחנחיוס נײחנירע חב ע: חײנע :ח!כע פרײנדסחפט וױרק!יך נעבע
:ײן !עבען סיטלען וויררע,
רען רײנינען, :חנטע עו/
חונד חב דיעגער :ײן ווחרט ווירקויך !יעבער ח!:
ווי!!עטע חין :ײנע ביטטע, ״ רײ:ע נחך ד.וי:ע נו
סרײנד ד ח יו ח | רער פיר
רער דרײח טחנע ניכט נוריקק, :ח ײונל׳רין
דיך כירנטחפט חבןנע!עןגט, טטעךגעןן
חבער בי:ט דוח פחן דער טטרחפע םרײח :״ (!עטלטערע: :ח^ג^עג
דיח פרחבע דע:טח וויכטעער 5 ו יוחכען). חערעס רײ:טע ? 0
ברחכטע בײח דען :ײנעען ח!!ע: חין חרדכוננ, פעריומד.!ט( 1 .*ילצע
טער, חונד ווח!!טע וויעדער נחך : י ר ח ק ו ס לוריקק ח , 5 ( :ײנען^
ד ח יו( 11 פןון דער בירנטחפט !ח: 5 ו ײחכען. לוכן חוק!יק חבער י
רענענניטע, דורך ווע!כע דיח בחכע חונד פ^סע חיבער ווע!כע ער
רע 1 יוו:טע, החך ח:טווע!!ען ׳ ער קחנן לו חײנענן הויפטפ!וסע, רחננטנ 4 ' ״
.־עד בריקקע לו, פחנד :יח חבער פחנן טטרחיוע הינווען ןעריסען, חונד
דער וויטהענדע טטרחנן. ער!ויכטע קײגען חנדערן חיבערןתנן, ער :ו 5 טע
ח:נוט!יך חײן ק!ײנע: קחהן, חבער פערןעבענ:, ןחטט! ריעי' ער םןעהענר,
הי!ןי ײיר דחך, דחס ײײן ןוטער פרײנד ניכט דורך ײיך דיו: !עבען פערי
!יערע! דיח פערלווײפ!ונן ןחב מיהנן ײוטה, דח על סחן דער רריטטע טחנ
דער בירןטחפט ווחר. ער טטירלטע ויך חין דען טטרחנן, רחנן ײיט רען
טחבענדען וועו!ען, חונד קחנן עיקייך חן דח: חוםער. חהנע חומלורחסטען
ועטלטע ער ג!ײך :ײנען ווען ווײטער, דח ער .־ורך חײנען וות!ד ןעהען
ײו:טע, ווחורדע ער פחן רײבערן חיכערפח!!ען, דיח חיהן ערײחרדען ווח!!־
טען, ווח: ווחחט חיהר ? :חןטע ער, ײײן !עבען ? דח: געהחרט סחן דענן
קחניןע, דח חיהרע ײחרר!וסט פחן חיהנן נחך ניבט חמייעס, :ח טטירלטע
ער:יך פערלווײםע!ט חיבער חײנען הין, ענטריעס חיהנן דח: יויהרנ דרחהענדע בײ!,
ערײחרדעטע דיע:ען חײנען, חונד דער חנדערע נחהנן דיח ם!וכט.^ער
:עטנטע חײ!ינ :ײנען ווענ םחרט, ע: ווחר טחן חונן :חננען מונטערןחנג
רעו דריטטען טחנע:, ח!: ער -ער טטחדט, ווח ער :ײן ד.ײ 5 ינע: םרײ:,-ו
טחםטופפחנד נוריק !יעס, נחהער קחנן, .־ח טרחןי ער חײנינע ײחננער,
.־יח דח: טיק:ח! :ײנע: פרײנדע: בעדויערטען, :יך חײנחנדער :חגטען, נון
ווירר דער נוטע ײחן טחן נעריכטעט :ײ|; .־יח החחרע טטרײכטען :יך רוויןי
:ײנענן הויםטע, ער פערדןופפע!טע :ײנע חהנעהין טחן פפײ!טנע!!ע
טריטטע קחר( נ!יק!יך פחן טווײס כעדעקס חין דיח סטחדט, עדרײכטע
.־ען ריצטפ!חטן חין דענן חוינענבו״יק ווח .־עי הענקער טחן חירן בענריןי
ווחר, :ײנענן םרײנדע דען !עטלטען טטחס לו נעבען. החסטינ דרחננ ער
דורך דען הויפען דער לוטויער, פיע 5 דענן הענקער חין דיח החנד : ״היער
בי 1 חיך, ״ :יינטע ער חין נרחסטער היטלע, ״ !חס נעטווינד ײײנען פרײנד
!חי•—ײיך ײוסט דוח הענקען!״ ערטטוינען פעיברײטעטע :יך חיכער דען
גרחסען הויפען רער לוטויער, דיח כײרען פרײנדע הוײחרײטען :יך חיננינ:ט
חוגטער טטרחײענדען טהדחנענניסען, חונד ח!!ע חנווענענדען ײיטטען חיהרע
טה־חי-ען ײיט דענען דער בײדען פרײנדע. ווע ! כע בײחטפיעחחנע פרײנד.׳
םחלט, טײח חי'!ע: !ו־ט חדןי, ײחן כעײצטעטע דענן סײחו ר ײו נ י: י ו פ