Seite
ח 131 /) 1 /)־ונו)> 1 ח 9 ־ו 8 > 61 ו 1 )ס 11 נ 11 כ 31 ) 3 )! 3 ־ 61 /\ 1 חט !םחנו -) 1 ם 3 ) 8 30631-0-01-0009-0015 ) 1 . :.־ו 1 \ 1-1 ס 1 ו 8
י! ו
1 י ל
1 .
1 5
1 . י
!! י
\ 1 '
1 1 נ
זוזנןײך דען ווווונדערבוורען פערוויף דער :וו 5 ע ׳ ווונד וזוי: בעוזווו:דערנ.־ע'
נײחגירדע !יעש ער :חן:!ײך, דיח בײדען פרײנדע פחר :יך קחיוזזען. ״ :חנע
יויר, :חנטע ער לו דענן דחווחן, וויח קח:נטע:ט דוח דײן !עבען חויףי
דח: ב!חסע פערטפרעכען דײנע: פרײנדעז, דחס עי דיך וויעדער חוי:!ח:ען
ווערדע, פערםפחנדען ? בעזחנדער: רח חיך דײנענן פרײנדע חוי:דריק!יך
בעקןנוטע, דחס ווען ער לור פעגטועזעטנטען לײט ניכט חײנטרעפפע, :ײנע
טטרחפע דיך טריפט, רוזנד ער דחן ני 5 ט: 1 ועד.ר לו בעפיר 5 טען
, חנטווחרטעטע
וײט טרויען,
ד ח ח ח ן, חיך קחננטע וײנענן פערטפרעכען
דח •ויר דיח 5 רײנדטחםט דחפיר בירגטע.
:ח!בע פע:טע פרײנדע :ײד, :חגטע ד י ח : י: י ו ס, פערלײהע
•)ו־יזײך בײדען, חונד חיהר :ײד פרײח, דחד חיט דער ביטטע, דחס
״יך, ח!ו חײנען רריטטען פרײנד חין חײרענן עדע!ן פרײנדטיופטוי
בזנד חויפנעהחעט : זוע!כע: 1 יח חויך טהחטען, חונד דיחכי:יוס העיו
ינו חן :יך דער 5 רײנדטחפט צוכן עי:טען :וחד.! לו חפפנען, חונד עי
טר־יע
ניהט,
ו •
קינדער, ווחל דיח
דורך חיהר בײחטפיע! גוט ווונד :וענטענפרײנחיך
נח
'- 1 ו
)ח!גען
דער חענטען דחרוי:
יזחן וויט דענן פערי
בעוחנדער: חבער וויט
טחנדע חונד חונג!יקק
:עגען חײנלוערנטען,
חיהר נעהעט חוי: דיע:ער געטיכטע, !יעבע
חין גענויער ערעי!!ו:ג דע: פערטפרעכעננ פיר גוטע
חונד ווע!כע ווח־ויטהחטען לור :יטט!יכען בעטערונג
ענטטטעהען. :יח !עהרעט חונ: חבער חויך, .־חס
טפרעכען דער בירגטחפט ניכט פחרחײ!י.ג :ײן זח!!,
!ײ:טזנג, ווײ 5 וויר חויןי דיעגע חרט :עהר !ייכ־ט חין
וערחטהען קחננען, חונד חו:: טטחטט דחנק חונד
דענן טפחטט חונד דער פערחכטונן- פרײ: נעגעבען :עהען. ■—
ע: ױבט^וזויך נחך חײנע חנדערע פערפפויכטונו, ווע!כע ניכט יו־ן
כ!ח:ענן ווחרטפערטפרעכען בעטטעהעט, נחנדערן דורך ד.חנדט!חג חדער
הח:דגע!יבנינו (תק י 27 וז כן? , 5 ) חדער וויט חײנענן דחבײח ;ע!ײסטעטען
מײד בעקרחפטינט וחירד, וועו*כע: ח!: דיע פע:טע:טע פערפפױצטוננ בעטרחכי
טעט וזירד, דערען פעחעטלונג פחן גחטטע: החנד ניכט חונגעחהניעט מײבט.
פןו!גע:דע ןנעטיכטע טטע! 5 ט חײך חײן טחנע: חבער ווחרנענדענ כײחי
טפיע! דיופחן חויןי.
מיהענדער יוןנענד
חײנער יוגענדפרײ:
חײן !•חדכען, געטזויקקט וויט חחען
ןעקזײדעט פחן דענ[ בע:וכע
הײזזחטה לוריקק; דער בעקחננטען געגענד פער
פע:ט(יך
חיהרער
קעהרטע
דין נחך
*) אם תקע כף כדרך השותרים שמוקעים כפם זה לזה לקײם הנגוךז, אין לה דין ן
שכועה כלל (ױרהדעהסימןרל״נג):
**) מעשה זה מצאנו כרמז כציסכת תענית דף מ׳ עײן רש״י ותיס׳ שס, אטנם יװזר
מפורש הוא כעריך ערך תלד, ויען כי גיף המעשה הזה, מוור וככרי הוא גס
לרוכ כעלי התלמוד, אמרתי להעתיק פה לישנא הערוך: |
מעשה כנערה שהיתה הילכת לכית אכיה, והיתה מקושנות ככלי כסף וכלי
זהכ, וגסיפת תואר מאד, ותעתהכדרך, יהלכהכלאי־שיכ, כױןשהגיעתצי
הױסצמאה, ראתה כאר, ותכל של דלי תלוי׳ עלי׳ אתיה כתכל ונשתנשלה ונפלה
לכיר, כקשהלעלותולאיכלה, היתהכוכהוצועקת, עכרעליהכתוראתד,ושטע !
קולה, עמדעלהגאריהציץכה, ולאהי׳ יכיל להכתי;, — אמרמי את ? אמרה ^