Seite
ח 131 /) 1 /)־וגו)> 1 ח 3 ־ו$ > 61 ר 1 )ס 11 כ 11 כ 31 ) 3 ) 31 ־ 61 /\ 1 חט !סח)) -) 1 ם 3 )$ 0004 - 0005 - 10983 - 0-01
-<ו ־' ■ ז*יו ״ *>*> < 7
פעיזאבען♦
מירצא, *ווטטער דער
אחשורוש, קענין. חין
צײרע.
פערויען.
בגתן, תרש, הןוען״טי.
המן, ז״ן ײיניזטער.
>ן 6 ראצענע, 1 ז״נע
מרדבי, ח״ן ערוו>י 4 )ער
ה 1 )£ד 1 )*וע.
יד -
עדןיער יהודי•
טהירצע, 6 יגםי,
אסתר, זיינע ניכטע.
£אקםי, פסיען 1 )ין
אײן מעדכען, ב״ 1 ז
שושן.
אסתר.
צױייא נאלאנס
הרבונה, חיין החפיוחן.
סיד/ יז״נע £סי 1 ז, דיי
רעקא, ז״נע פרויח.
ןנריבען פערקויפט.
צעטולפע, חיהרע
מאלינע, יז״נע אחגד.
טח^טער.
. ז
פחרנעה״ע שושןים.
צעאירעטע, דיח )וחנד.
דרײא װײבער.
ױקל, דער משרת.
אײן קנאבע•
התך, ־חפבעדינטער.
אײן קינר.
קארא, מאקא,
קאהר 5 אן קינרערן.
זאקא, צײרע,
אײן האהן.
;.עטעיןיננען דער אםתר.
׳.** ס / 1 ■-■^!**״״#• .... | 1 */ #8# ?,'