Seite
ח 131 /\ 1/1 ־ 1111 > 1 ח 3 ־ו 8 > 61 ו 11 ס 11 נ 11 נ 3113131 ־ 61 /\ 1 חט !סחנו - 3011 ) 8 00983-0-01-0004-0006 ^ :.־ו^- 1 ס 811
ערזטער אכשניטט♦
(ציממער אים פא^ליאיט.)
חרבונה
(קאממט אויז אײנער זײטענטהירע.)
טיהן £ווטט וזי 1 דיוו ארורה;
דיח החט דחך ן.החט ח צורה,
וויח וזהן חזיוןנטניטטנער קחרפעש.
ווחו ט״טט, וויח החט >וער ניט אעהר תרבית?
ווען דער אחהן וחחןנט: קוווווע!
דחר[ 1 דיח פרחה ניט — ברואווע.
דער מ 4 ך, טיקט דוי נעביך חין בעטטען
ויח וחןן ח בישןע נחקעט קוווווע, חון דיח ןנעטטען
ןחשטן וחחן.ען: ווען חיך וווןנ.
חיו ן.עיזיהם (.טטעקט חין מצה־טחחן.?
שטות — הןוט עביש דזי ^החטטן
נויטהווענדי^ע משא ומתן
החט יועסן דיח היהנער דיח טווענין נויל בינדען.
ווי חהנע קען דחך דיח ן:חנ 3 ע קהיל^ה £ערוינדען.
וו(וחו טייטט — זוען דער מליך עבעם בעפיה!ט ?
חויל דער הוןפ חיך טוין ןחנן. ןנע 3 יהןט;
1 ״ 1