Seite
ח 131 /) 1 /)־ונו)> 1 ח 9 ־וק > 61 ר 1 )ס 11 כ 11 כ 31 ) 3 ) 31 ־ו 6 /\ 1 חט 1 >חע -) 1 ם 3 ) 8 300983-0-01-0005-0007
2
דער 1 זיהר עװזי ק 1 וט סיו ױי ני 4 י>יער היע!
$בער רוי׳ן שסעקס וי טיהן 1 וין דירו בריה
^עןט, חןןע ״יין פערניהס 1 ויהר'ס ןהכען
1 זי*ן ״וזדחק ושתי 4 יהס וי 1 ז קרחכען.
אחשורוש •
(קאממט אויז זײנעם קאבגעט.)
חרבונח, ה 1 זס ושתי טחהן
£יר וזיהרען פרע£ען, דען פערדיהנסען ןרזהן)'
חול״דער ססעןןע ור>ןן >וחן וי 1 ז ריכסען —
4 עה!— ״חן וחןן איריו בעריכסען.
חרבונה״
^רויזער קינינ, חון אע 3 טינער הערר!
כעהחררסער, פון הונדערט חון ויעבענחונצווחנצינ
מדינות.
ןחסס איך ריהסען, ח בחחר ווחטסןיך נער
חיהר וויםס, ב״ח איר חיו קחהן — מינות
חיהר העטט נחססעם רע 3 ס.
£ון ושתי ווחר עש ^עווחןטינ טןע 3 ט,
דחם ויח, חויןי חייער עעיןוזנ^ע
ניט ^ן״ך, הער חיו ^חנ^ע —
עס חיו חבער, ושתי ניט חןחהן,
דיח ניט פןוןן-ט חיהרען חחהן;
4 יהט חןן ח״ער מדינות חויו,
חיהר ״חט ועהי ׳ קחהן ״חהן 4 י{ט ניקס חין הויו!—