Page
ח 131 /) 1 /)־וע)>!ח 3 ־ו 8 > 61 ר 1 )ס 11 כ 11 כ 31 ) 3 ) 31 ־ 61 /\ 1 ח(_ 1 !סחגו -) 301 ) 8 300983 - 0 - 01 - 0006-0009 :.־ו 1 \ 1-1 ס 1 ו 8
־* 1 * י**'* > 1 * *י?*ז<*י **>**■'?
א ח ש ל ר ו ש ♦
שעהן! חרנינה שע.־ן!
דחו וח([, לזון ײוו געשעהען.
ווחן שיקי עס 1 וו* 1 דער שעען|ע גדך
סק פער קוריער, חין *״נען ר״ך
חױך היער חין שישן, רזפע יוחן עש חויו:
דחס דער ווחן נור חיוס הערר חין הויו,
>ו״ן וויןןע ערשכזרעקקע ויך חהנע חויונחהױע
פחן דער בעססןערין, ביו נור ערעןרחיזע. —
יענס ךעה ....
חרבונח♦
,^נעהט א״ייגע שריטטע£ארװערטס, קעהרטאבערװי־ער איםו
ה ח!ט!— דזי £חןס וויר עבעש ח״ן;
ווילז זועהרש דען — ח ח״ן?
וזײן יושס חבגעכגע דיח קוהריהר,
אי הערס 3 ו, חון פחןיךס 4 ייר:
ח״ער רוגי חיו נו ךשסיןןס,
ח״ער ווחונש חיו וזחרען ערפיןןס
ישתי הענן וייר ךשיקס 3 ו'ן שטן,
חבער חיהר ו״ס 3 ז ךוסען,
נחך ח ךוזנדער ווחהן — ח ק*ין
נו — ווחו וועןןען חיר חונו חוה 3 ין
דיח יעהרןיך פערשסר״צען
דיהן חהרעיוען, וזיח דיהן — ר״ 3 ען.י
ריח 3 ״ט, דיח פערךעהס ךחר ךשווינד.
_ ס / ״יזג״י״**• ־• 1 * , ו נ .*׳־״י< 8 ^׳ ,