Seite
ח 131 /\ 1/1 ־זט}> 1 ח 3 ־ז^ > 61 ו 11 ס 11 כ 11 כ 3113131 ־ז©/\ 1 ח 111 סחט - 813011 0006-0010 - 30983-0-01 )^ :.־ז^ז־ 3 > 811
• > *.■>*'
יזידר ד.עטנ 1 , קרזדזן קינד, *חון קחהן רינד,
עש מיו אסיר דחך ניט טיהן
ווי חןחהן, דוי רוק 3 ו ^יהן —
חון חויב חיהר שזין ח מ 4 ך וײט,
וזיוטט ח״ך דחך עעטערט ןחנן. — דיח 3 ״ט!
חון ווען חיהר ח״ך ו״ט נחנן £ון דיח וו״בער
פירש?י
ווער וחןן דען חיבער הונדערט יחהר חיווין — וײן
ח״ער ױרש — ?
העטטעט ח״ער החררןע חחך ווי ן.עדוי 3 ט
ווער היעבעט דען חייער טחחטע, חוי! 1 דיח וועןט
ן.עברוי 3 ט ?
חון העטט, ח״ער טחחטע ח״ער יועוױיע ניט ^ענויױזע,
ווחו ״ערט דען חיהר הערקוווווע? —
חון העטט דער ניט ן.החט חחך ח ווהן
וינעט חיהר דען חןןעוו״ן חויעין טרוהן?
חיהר ו״ט חין דיח בעטטע יחהר חונבטריע,
חיהר קעננט נחך הוובען דיח זייה
3 ז קריהנען חן בן זנר
דיהן חיהר חן• פײן בהור,
חונטער דיח חיפה ווחטט פיהרען
חון דער ויך זויט תירה חון חכמה, וזחט 3 יהרען.
דרוש החרר קינינ, ביטט חיך!
אחשורוש •
טטיןן הריונה! נזר ני 3 טש עחן ח״נעק שידיך.