Seite
ח 131 /\ 1/1 ־ונון> 1 ח 3 ־ו= 1 > 61 ר 11 ס 11 נ 11 נ 31 ) 3 ) 51 ־ 61 /\ 1 חט !סחנו -} 1 ס $0 0007-0012 ^^- 0 ^ 0098 ^ 7 ^
7
ווח£פט ווונן ויך ;.טווינד, ה נרויו טוהך,
יוון טיהשט £ווטט ׳ ווין ווהן טוו 5£ ען ׳ וזין וןהן — טוהך.
ווהנע וורווינט יוין דער מדינה ווייט
דיוו הווט נוורא ׳ ויוו נערוויווט דיוו 3 ייט
דיוז טןיה£ט ׳ וזין דער ן.טווינדין.קחט
נ״ן ׳ ווין קיטטע{ע פון דער וז 1 זד.
הווט רער 3 ו ׳ וז העררענווינקערןע וווין 1
״יט בןווועש, וזון גזרות רעות דרו*! 1 1
דיוו נוזהרט איט ניהר ע£ערד עקשטרע פו>טט ׳
ווון עטטעוויהרטש ניט ׳ ווווו וזוזך קווטט;
דיוו וונדער, וווזווד נעביך 3 ו פזש ווין זוונד ׳
חון טרחן.ט ׳ וויהר בינדעןע, ווין דער הוזנד!
דיח חין ^רויוע ווענטען ^ענ^ע,
קעננע ויך נעביך נחר ניט — נחטטברעננע —
חיך בענ״ד קוזהן וו״טער ׳
חןו חין שושן דיח פז 3 >וח 3 ערט ׳ חון דיח טנ״דער;
ריח קריהנען דיח הענד נו>ן{ 3 ו טוין
חון דר״ 1 וז 3 עש — ווחצערןזין!
דחט וזחטט ו״ן ח ןנעפןחפפער! ח נטנוזטטער!
0 נעכןויטער, ח נעטחטטער. ,
ח נעןוז( 1 , ח ןנעווי״^ען!
ח נעןחראע! ח ^עטיווזוען!
דען נעוויהש, קזאאע ווי פיען נקבות הער ׳
וויח דער זחנר ׳ חן פחרט 2 ון וועער,
נ ו — חונסער דיח ווחדןיך חן{ע ׳
ווחט חיהר ןז^נה, דחן ^ניננע ח — כל^ה ?