Seite
ח 131 /) 1 /)־ו 0 > 1 ח 3 ־ו 8 > 61 ר 1 )ס 11 כ 11 נ 31 ) 310 ־ 61 /\ 1 ח 0 0 חגו -) 800 000983-0-01-0008-0013 :.־ 1 ^- 811:1
ייי י.י> 3 -^ 889 ^<?־^)^. :_
ו|'
8
חין חיזיש יזחך ניט, וז^ו• טהוטס?
העק ><יר ח ביט[ע קהחט ><יט זי — חונזער חו־ן!
אהשורוש•
ווחהןחן! רו יוח 3 טט >ויר ווידער סטה;
ד״ן נחרט[ח^ נעגחןיןט סיר ^וט.
גיה {חו דיח דעקרעטע טר״בען,
חיך וויןן דיח נ״ט, >ויט יחן/ען סיר עערטר״בען.
(ביידע אויף פערע־יעדענע זייטען אי.)
\
(חרבונר־זיס װאהנשטובע. ועקא זיצט איגי קדיײבט
י^יניען. צ ט ו י 1 פ ע זיצט אם קל*א 6 יר. איין קיי״נעס קינד
הינטערם טיש, מעהרערע קינדער בעשע 6 טיגען זיך לערנזעני
אים ציממער.)
רעקא♦
״ער חחחש גחר ניזז״ער ״חו >זער וחןן קח?ען ?
אער קו״חס ח/נבםריע — רוק;
איין קינד•
אעוחיע! סי חרחקטטחקטקסערקטןע החט חיך
גטטחכען,
רעקא•
יחג: סי קריהגט! ווען חיך חיבערן קוקי
\
י • • •