Seite
ח 131 /\ 1/1 י 111 )> 1 ח 3 ־ד 1 > 61 ו 11 ס 11 נ 11 נ 3113131 ־ 61 /\ 1 ח 0 !סחנו -) 1 ) 813 100983 - 0 - 01 - 0008-0014
1
1
9
צעפולפע♦
יען געוויס ווידער חיכערן קןחעיהר ;;עוויטען, דיח גחטע;־
יונגי!!
דחס עווין ווידער ק !ייט גטפרונגע חיי ?
(.זיא שפיעלט איגד זיגגט, א^ע קינרער שטיממען מיט אײו)
וזחדןע ווחחז החשטו דען געסן
דחו דיך וח ׳עיסזערןיך טחעט ?
ניקט חו ח ןעפפעןע זועפען
חון ח פחחר 3 יפפעןיך ווחטט.
חיבונוד
(קאממט צור טהירע חערײן.)
ו|
דוי £חטטיק. ' 1
דחז חיז יוי חזיר ניט דערןחחבט?
ווער ״חהנט דחך חם ועולים ״ער פערטחבט.
ווחריק וייט חיהר גחשעניונגיט ניט חין חדר?
י ווחטט, חיך יחגש חייער רבי, בלי נדר!
1 (נו רעקא 0
דוי, ><חך, טוב וועק ד״ן סחורה,
| רעקא•
חוי! ה״נט חיו ויח חונ בחסד, דיח שררה,
; י יך — דער חיז עבעש ווידערווחטטיק!
קעננטט חהן חהן-ענכןיק ״חטטען, חיך בין ^ן״ך
ו 1 1 11 ■ י■^