Seite
13 /) 1 /ז)גו)> 1 ח 3 ־ו 8 > 61 ר 1 )ס 11 כ 11 נ 51 ) 3 ) 31 ־ו 6 /\ 1 ח 0 1 >חגו - 3011 ) 8 0009 - 0015 - 000983 - 0-01
10
ח רנונה•
^יה 3 ו, ברעננ איר חהני נסווינד דיננן 1 וונד פיהדער/
וויך ״וס דוי םרייבען יז עססר דיקריהםער —
רעקא♦
נו — ווסס ווחטט וויהר דוי ווידער ניין טטעןןען?
ד 1 וס ״יט יוין דער טוה{ ניט טזווהיען — יעןןען!
דו• הוזסטוש, עוור וו״ער >זוין ןי^ט וז 1 זך קיז־ן בריהטןע,
וזיהר קעננט וזווך בעטטיהן, וז״ער טטיהט{ע —
וויהר ווע{טו נעהר ניט י״ן,
ווון סיטט וזן{עי דער פרוזה ווין טוהך נ״ן.
חרכונה ♦
טוין רע 3 ט, טעט וז״ך גרזר רע 3 ט ןויבען 5
'ס ״וזטט וו״ך דווך וו רינע( ^חרן-טויבען.
דען ווין דיהן דיקריהט דוי, >זום וזיך נ״נטטעןןען:
דחש וויהר 5 ון ה״נט וזן טוין >זעסט ) וזווי >זיר >זענ;ער וועןןען.
רעקא•
ועכט וזיהר, דחי העןסט וו״ך £יע{,
דוי דערנויך, 5 רזינען >זיר וו״בער — וז הו 3 עןטטיר.ן,
זח^ ח״וין, >ז״ן החין ווון >ז״ן קרוין,
חון חען חיך דווך ניט וויןן, ווווווו קעננוטו >זיר דען טוק?