Seite
םנהגים
דיןי ^נה^יק הסק איר יוזן
ררוקיןנײצ)• \)יכ 1 עיןפר
בנגשרט חונ׳ נײחי^י^ננ} רר בײיז ׳
חמ׳ ם 1 ט ן.חנ׳ן בסרר נחך ח 1 י
אנה^יק ןיסגוננןט • חשכנו עו 1 ן
פיהקחננרהרן ווע)ס ןנרחונ״חנררי
חדינוי/ חיןדנגד ווע 1 ם ־ הירוניט
חײן מירר רעצט ײרםזיךקנגן!עכין
£ן ווחון סכמ ר׳ח יוהן סוב חונ
ווגסס חגדרי ןייטן יר נעבן:
וכאמשטרדם
בט*ות כהר״ר הײ | לוײ רופא
נרפוס כסר
הירדװהםוברספדיס
ב&נת תפ
^ו• 4 99 ■ 1 <•^ •/ן וו ן 9/9 0