Seite
1 ר 1 *
>ן זילץ ו ויי*׳״ ** נ&ו ן ז
רען הערן וח 1 ״ 11 ובן: רנ 1 ן וײן ניו״ן יויו וער רער הובן
ר• עד רוונו וײן ה״ 1 ' 4 י תודההיוט ^י^עבן • 5 זו;׳ ררין 4 יםטע 1 ט ײ 1 וה וורוו ניןיויר וח 1 ן!ענן
ן. 1 ײן <ױח יויר ח־ן ריח נינרגים חערט 1 ײתן *
ך• יויר ווערטיוי ן ח״ער הערין רר םרײחן
יוך רמ *ײתכט ו*ען יויר דוױן* םטיט
עם וײיו יו־ן חיי, ישונ יוודר ײן יוין קהדיה
רען ווערג עולים הבא ןריוײן וײן בירײט
ן. 1 ײן ווייוװ־ר פון יווטרי ע 1 טרן היובי נקכייה
יו נ׳ ויז 1 ט רייז ברכה,ח^ין 4 <יט ^רוטי כװנה
וח 5 ט יויר יו 1 ט י ײנינן פון יוןפה< 4 כױ 1 וקע.ר ,
ויז} קײנר ק־ין חמץ ייער היזבן יןין וײן א;ר |
ריואיט איר ירוײן זוכה וײן 3 ורןיי►) יויןירושלים (ן
א־ט 1 וטט יוונ׳פרי־ר וינ 4 | חונ׳ 1 יוכן
חיונן יזוג׳ •וײכר יינ^י ריוכ׳ יו 1 כון
וה 1 יןפיוטטן יוו;* בעטן 4 רוםיו^ד, 1 ײן
איכה יזונ קינות װיט טרױיזרן יוונ׳ רן 1 י 41 |
יזונ׳ היזט רױז הינטרטט• ניוחות יזנטפיזי 4 |
ריו תיט רט רער שטן יוונ׳ יצר הדע וי׳ןזן פר פיז 1 ן
וױיו יווגם היר יוי, ווערט פ-־זר 4 יםטע 1 ס
יזונ׳ יו׳ו דן רען נרעכטן יון רעק בױ ודכט
3 ו קענין בעטן יווק ר• יזיבץי !עבן
רננן ח־ר װײוןדואיר הוובןדחיןונן דעןעטרײם
יוונ׳ דו אןב 4 ־נט רעק ווינטר{ו םפירן
רו חט י וין} נ*ט £ר ר,ע 1 ט בחיטן
1 ו נירענקןרנ נס ווייו יויר רוין רע |־ ספר ווערט £ינו
דרוק אוון ו^יר פווםטן יון רען יע.־ארןטח 4
וויזט יזיר ויו 1 ט טין יוי פ־ר 3 ו בעט ךט •
ר• יויר ויז 1 ט בכװנה טון יזײעי תפלה י
חונ׳ ווימ װן יח שבת חחכן 3 ו וײנר צײט *
חן יפ סדר פ>; קידוש ־זונ הברליה •
יו) חדש וח(ט ח־ר טקרש וײן רינ ליבנה •
יוין דײן ערטטן הדש רער רח ווערג ניםן ןױנענט *
יון ערב פסח;חן וערא־טחן. םטונר •
יזן ריח סדר;עכט ומ! ײן רער 3 י 1 ן פו, יציאת מערים *
חכטצעהן טח 4 מין אײר(ח 1 ״ן ליג בעומר 4 <םכן *
ועקט טחנחי, סױן וח 1 *ן מתן תורה היז 1 טן י
ויכ;)עהן טחנ חין תטוז ־וין רם ניײיין *
ח, תשעה באכ וח 1 װן ניט פר ^עטין 3 ׳ ײז 4 | •
יוין אליױ 1 חױ טשהדבינו חויןי דען היײ 41 י 4 יזנ 4 | •
דרוק ת נטװן 3 ו טעטטן מונ׳ 3 ו םח!ן *
חין תשרי החט הם׳י ניםחפן ריח ווע 1 ט •
חונ׳ וי)ט חן יוױן* רעק םטו 1 סין 4 רי 5 ט •
בױנחן ױם בפור חױ ריח 3 ײט 4 י 4 עבן •
מן םכות וח 1 ו<ן נעװן דען לוליב װיט 4 רוטי פריור•
חין חשון;וען ריח בעק חײ כ!עטר 3 ר 1 ירן •
חח 1 טײ. שנױחטישױשגי ױיטפחטטן חו ״ ביטןי
מין כסל^ױ חח 1 טו< חניכה ><יט!יכט חן 1 ינין•
חין מבת חי• ח־ןירושל׳ים 4 יוױעון מײן ^רוטי קןחנ־
הטשהעשר בשבמ חח ײן 1 וםט' 4 י<יט װחכט חונ׳ קרחפט • ווײ} ריא בעקביקוײ; ״ירר חירן יחפט
ווײ< ח־, אדר וײנן חויןיהםן 4 יקווו, יםורים • ררוק וײנןװיר חינט משמח חן נודים
פ׳ן דעק חייק ווחט ח־ן חײן רח החב 4 יםריב|• חױ חין ויח רנהגים ניקטמויםן 4 יכ 1 יבן
רחלזק חיר 1 יכה 1 ײט ־שעחרט ררחן קײן 4 ע 1 ט• רעןחיט רעק סגר ,עימ חי־- קחפן רױי חונ׳ ינ
וו־ 1 )ט חו;׳ הם י ווערט חונט חונור ווע^ ני^ויקן • חו;' ווערט מו;ט םשירו בן דיד ?דקן
במהדה בימעו אםן •