Seite
מוצאי שנת 3
ךןן זויורט ביו קיגן נוו 5 ט יוי אן ברכו וחןט ■ וווכ׳ יוי חן והלא רחום היבט ^ 1
• יידור בריך י ווונ׳ להינצח בנגינות ־ חו;׳*ןדינט וחוארחום איטוו״ננןד״יעטן גיגין• דמט
אןדגן שבת יייגנריגהין ווערןבי 1 יימט • וזך דח וויי 1 דיח דשעים ווירר ווין דווט גיהנם גיןוועןאן
,געריבגיזווגטהחט• דרוק דינט וין עט 1 יויג דנום ויח ניט תיו ברו 1 ר ררײן גין • ווינןוין ברנו ^ייה^ט
המטווווווון-טא; אשד בדבממעריב ערבים• אהבחעולים• קריאח שםע אן *ת< ויךוער צ{ײסן$•
הקדוש ברוך חיא וי;נ> ײן זחן-ט רען פפוק שסע יעראל • ווען וויינר ניט 1 עדנן ר ) ענט ווו וח 1 ער דיון
ועהן רו ער דע ; פםוק ש 1 ײן קענט עחר טייטטן • דען חען ער רען פםוק וחגט ווונ׳ דו ער ווייט וו*וס ער
זחגט ־ יחחנטעחנגט ער ואץיויך דוערהשםיתברך מיברחינן קיניגט חע׳ דחט השם יתנרך
חייג^ץ מיד רחרוק וח 1 וץ ק״נרסעזזן דו ערגיטצוחיינכן{ערנרחיבןרען פסוק 3 ו |עדנן • דען עמ
חיזבח!רגיןערנט • חונ׳ חיו ח״ חיין גרושי כיצוה ווען חן חיק ננװנח וווגט• חן טיט רחרוק ריײ
וווץן 3 • רחס חיק ניקט וח! חיק וו&ג •ײן דט חיק חעכט פמר חינדרן עון רער נױנד,• נון חי 1 חין דיר
יחגןרימגיאײן כוונה סוןרעק פסוקשטע ישדאל • רוו• חיי טײטסהער ישדאל• עט!ינ• £ר
טייטסן ע© פוור יעק ישראל* י ײ גחט רער רח וזױ גי״עון ווי גיקמ חיז כיסח 5 ן ןגיוועון • אלהינו חונאי
^מט רער רח חייוורדט נוון חיז ' ײ גחט רער רח חי>ןרטחר ווערט זײן • אחד חיז טײטט מייניג • אן
*ח! דיח א פין אחד ניט!יזנן■ רינן • חונ׳ וח 1 דימ י׳!< 4 דינן חונ׳ זח! ןױענקין רס ןחט חיז מין ח!י
פיר עקין יער ווע!ט יוונ׳ גינט רווין* ח!י •חכן חכטונג חונ׳ חי• חיינ 3 יג • וו״פרם חין קדיאת שטיג
*יין!ווייח הונררט חונ׳ פ׳נןי חונ׳ פיר!יג ווערטר בױ חן אטת • דמרוק •מגן חין מײ) טײ! קהיליות
דיחחזגיםוױררחון ײאלודנםארח• רחסזיחעפ ווע!ןחחכין 3 וױיחהונררטחא״ח 5 ט חונ׳ £יר 3 י 4 ״
^}יין וויח יט ווענסן נ!ירר זיין: חיין טײ! ומנין דיח ררײח וועדטד אלי פליך נאמן יס זיח רען חשבון
ן.חנ׳ן אחגין * יען אלי מליך נאטן ניהעיט ניט 3 • שטע ישדאלי: רער נחן אמת ואטונח * ה׳זינימר
נײרײל׳עולים אמןואביך ידאועעינו • חצי קדיש • דערנחןחורטײןשמנחעשרה כוקטזין״עןאן
זחנט בריך אתה חונ׳ רי 3 ט וין וױרר חויך ווען דן וחןט ײ חונ׳ בורןט וין חן ח״ 3 > ברוך ?יתה יי םנן
אברהם • יין רחרן* ייך ניט בוקן 3 ו חיט!י 3 ר בר 5 ה • נײחיט פחרנן חן שמנה עשרהי• חונ׳ 1 י רגן אנרהם
חונ 3 • מודים • חונ׳!ו הכגובשטך ולך נאה לחודוח ״ען ״ן הח!ט חן ומלטד לאנוש בינח• וח זע 3 ט 4 *ן
אחה חננתנוחײן• רעד נחן חורט •*ן שרגהעשרה נחנ׳ן חויס • וועןאוחױפ החט אלהי
נצוי• יחטרעטררײמ טריטהינטר דיןחוני ווענררין מיי^ריח !ינר,י זײטחונ׳ יײנ עושה שליס
בטדומױ׳ דערנחךחױןידיח רעכטי ו״ט חונ׳ זחנ הוא יעשה שלום עלינו • רער נחן 5 ,מר רץ־
מיג׳יחן■ ועלכלישראלואמרוארך *ןךט יחרוק המטר ייןנ!ײן חו וועןיין חײנר חכ פײרסון
וי־נק תערן חען ער ייין ניבעט המט ךטחן 3 ר חיקז ניון מ־ין טעם רחרוק רחו ער חיי נישטחנרן
<רזוין* חײנק ה״!ינן חורט חען עד חפלה החט ניטחן • חען ער סן חױפ ההט וח רחרןי ער ניט
ב!ײכן טטין יוק וע!בינן חורט ־ חונ׳ב!ייבט חח ח״ן חינינ טטי! טטין חן רעק חורט חחו ער עושיי
שלום יייײ - ן־ •נ ײױי דו חורט חר• ־־
יעי
^ *
י־י־י ** $ 9 1
^>•>1 *• 4