Seite
101
מוצאי שבת
ברהד,׳ לוזווײן רױזוווזוןווןהיבט ווי| > 1 ן חײט! פסוקים סוןבדכהי^ין• >וו; ׳ שידרמערוח ׳
קדישיתום״ עלינולשנח ומ ה״נר ד,עם פר ן.עטן אחה הננתנו !ו י 1 י 4 ין • דיורן׳ עדירוק נינו
ווידרחודן שמנהקשרהי וח ״יין ערהווט הנדלה 1 ו *וזכין חיוער וייט גכדלהיחנא• יוווער
מבר וועד יויק 1 יו;ד ״ווו ״ן רךין הנדלה תחכט יויבר ווײן דטקײן ווײן ו ער• ווח ווושם עד וײד
אתהחננתנו לוורן• הינטןוד{ חין ערײבן ווען ♦וןעיור נעשן העע חיןשמנהקשרה עעוויושחײן [ו
וענין ווווואןווידר פוורנןווןהיבע• וווררווק <ע!בן ווורט <י<נט וווויעער 5 וזר *עשןהווע• ווןוו׳ין
טײ{ קתילוח ♦ווובמװן הכדלה וזיןרער טוין: ״ןן־יט וזהײק וזו; ׳ זי<ן.ט זמירות יוון-ט עי|
♦ווו! אליהוהגביא• דען עט וויו וןונט פוור הײםן דט אליהו ניטקוװן ווערטווק עדבשנת צוודר
ערבױםטוב• רווווײןװןוויןװיסי^ווױ• רוווו״{נוןוזמוגרר שבח וווימוויױטדיוו 3 ײטװיררקוװע
רוערוומנ קוװן רוו רופן חיר וויק רו ער וויז קוק וויו: מ־ין טײ 1 זוזנין עט תיי 5 וק זכרק ווען װן
ווו 5 ט נענט אליהו הנניא מק שבח 5 ו נוזכט• ווך הוזבן װיר ^י!ערנט רש אליהו הנביא וע 3 ט ויך
ווונטרוען עץהדעח וו־ק גןערן ווונ׳טרײבטריוז זביות 3 ון ישראל רט ויוו וען שבת הוזבן ניהוו)טן•
וזונ'וון 3 י;טוון ווײן קער׳ןריוז;{״ן וווו׳ײןפוזק־{וזיז•' וזונ׳נעיוט וו־ין כום וזיטווײןוויןריווהנר• וזונ׳וון
וווזכט טטענדינ הברלה וויטהוכרטטיק וזונ׳ומגטוזוו:
רינה אל ױעועתי אבטח ןלא ווױו רער בעלהבית הבדלה טאכט וו״ נוור ערנטט 1 ין
אפדודכי'״זיןזםר ח ; ךןיי וזונ׳ ןיווינט וזונ׳ 5 יכט 5 . ט*ות וזונ׳ מעשים טובים וײני
. ••• י י • *■ ־ •" • י ׳י ײ קינרר 1 יך $
ויהי לי לי׳טױןח: ו^אבתם מים
בשיצןון ממ#יני הן׳םחנד• ? ליי
הי׳עױנה על ;ןמף בךכתך סלהייי
*!באוחעטנו מימגב לנו^הי י^לןב
?לה ן 'ליהודים היתה אוךה
עןמחהוע&ע&קױקרן סברימורי
יבותי במףאתה יי^הינוכ׳לף
העולם בוראפרייהגפןןי י
וזונ׳זון ׳עיטוװיט ןןײן חוין 2 רער ערון ווױױז
. ברנה וזדט וויו• נוזן דער ברנה רוזרןי >ין