Seite
הןזגהז^מ־מזמװ
. ממ ׳מיעגז *י*^ 4
ן• - , .״ !_ו^~ 9 ןץ ו ^
<ין ^חקצס זת!מן 2 ריממוין^טטין־ רמטקוטאןוח 5 קענן הריאחעםע חוקמיו במ!די. ׳
זזן חן היבט 3 ו פויינן 5 זונ' ניט טעעסר דען רש חיו ויח רע 3 טי $ײט• מונ׳ ווכגן ננר חוין* טטיטוחן
ערהורטי^ וײן ח*נ' ניט 3 ױ 1 • וח| חין חינן יע 1 ברט 4 יענקן חען מײן שרמורר לזיין ר,ער נחןחיױ
יוויקעיווררערוויטנועטוונו-:ו 3 ו 4 ווינן וומורוער^מד הודשי^ויין• ווייוונוןעררען נחןצין יומליוא
, פרי&וײן וועןעדמיו ח׳\ 4 יוטיחברףיײן דינטט דער ײיכן טעײו יוונ׳ ק{יירר 4 יבט• נזוו׳ ןעבן
4 יבט• ןלוו ױן ניטרער יצר חרע יויבר רירן ־ מ־קוווודוומ המטשנמן ניטמױו 4 יט 1 מ£ך יזו;' יוין
, וו׳נטר חין רער ר,ע!ט מױן^ 3 ונזטין• מונ ׳ זח{וייןצורךטוך מונ וח 31 יכי*י 4 יײןמדןי רעכן ביח הכסא
: צוע׳ ניט י־ין טיונר רען פיר עקין ווײון וועןעט טין עינטשר יו־י ־ יוייןערוימ 4 (יץ יווו וויוין יו 1 ט יו־ין
ײן־ ווע{ 5 ר רער יין יוױןי היו 1 ט וײן צורך 5 ו טחן רער טוט יו״ן עכירה • יזונ׳ויוןרער ניון רייו הענר
יזנג&ן פון יוײנקנר 1 ייווו ח עריויכר רייז חײניהנר 4 יטט ררײיו יויז 1 • יוונ׳רער ניון יויבר רייו יונררי
הנריוןדרײיומיו! ־ רען עט רמרן׳ רייו יןײן הנר רימ יונררי ניט יון רירן ביו רריייו איז! וויוטריויז
מיוררו רריבר 4 י 4 יוסן • • רען וימ וײנן יןון ר״ן 5 ון דען ביין רוחוח רייו כײיו ניו 5 נו וײן רריבר 4 יונ 4 ן •
>ון ומזדימוע!בי 4 ןוומטר ניטמױםסינון וויווןייטפפ 1 ע 4 | רריבר 3 ו 4 יך רעדנמןוין{ ערויןוומו}
•עטן מ.נ' וײברן רען ווען מײןס!־ 1 כטר הער נמן מיק טיקטטוט ערוץפורוועטן יוונ׳ סטרע 1 ן • רער
*סוקזמ^ט• בירײט רין קי 4 ן ױינק 4 הש • מונ׳ ק רמרןי ניט מןרירןרמט מויממן דימ נמו מרר
יוורן ביוזון רימ הענר 4 יוועטן המט • מן ויו 5 ויךוומו)רם גבים וועסן מונ׳ סרוקנך רען וועןצררער
דאס פנים ווענמו מונ׳ ניס טרוקנט םר״בט רי גמרא ווימ עט חײן ם:נח מיו דומייגר ביזן עוחין ביקוײט
׳ יזונטר דעכן פניםי מונ׳ימ! רט מויןיױנן וויגיג וזעטך רמוער ניט רען נמוין פון ^מנו יתנרן
*ח) מרו רעק חון רײנן מױ 1 !נוון ךן • ווען ער וײן צורך המט 4 יטמן מונ׳ וין 4 יוועטן • ווען ער וין רען
יזן היבט :ן טרוקנן חיו ימ{ ער •יי 4 | אשר יצר • מי־ן ט״}ומ 4 | ערײווומן-ןדימ ברכה על , גטינית
ידים• מונ׳מןאשריצר• דער ווי״ן ער ומ^ט איצר יצר • מוומוועריומדימהענדוועסן״ חונ׳
רמרוקמווערמןומגן על , נטלת ירים • עט 1 יני ומ^ן ער ומ! אליה׳ נשטח רער)וומ 4 | יויו
עררעןוומרטןכיוערמיןד'מטו!קומש• רמוערויחברנוחניוךמננדר ומ^ט• מווממג ערטטון •
מונ׳ 4 יטמיןרימטו!מונ' סקט וין קיןק רעק ארון הקודש חונ׳ ומגט םה טובו מונ׳ היבט
מן יגדליחונ׳ארקעולם • מין מײן ט״! קהליות ומ^טאןקײןיגדלי• 3 וווירמזומ 4 טמןמןקײן
אדון עולים ־ מונ׳ וחגט רימ כרנות נמן חננדר ביו מן ברוך שאםר • רער נמן מיו מן בודק דט טלית
מוב מכט צנעויק וײן מן חיט 1 יכט ציצית • מונ׳ פ־נן 2 קנעעןי י רמס קײן 5 מרק דעד £ון 3 ו בימק
ווער • דט ניט רמ ב{יב מוו 5 י) מו ק ײעכט מוק רען גרוטן פינגר וויק!ן • מוכ׳ ממכע רימ ברכא
להתעשףבציצית• מוין ן ח < ין ארכעכנפית מחצטמן עלטצוח ציציתי ווכבןמײנרהעט
מײן ארבע כנפות מונטר ריח ק{״רר מן 4 יטחן • וומ *מכט ער קיין ברכה רריבר • יער וױין ער
ניט החט ריח חענר נמן 4 יחעטן • ררוק רירט ער מן רימ ציצית תי 3 ונור מונ׳ ממ 5 ט על מצוח ציצ ת
ווען ער מבר חײן מנרר טלית מורר אדבע כנפות המט • מ״ יומצט ער רימ ברכת מיבר רט וע)ני 4
מונ׳ פטרת רחטערמןהחט. רערנמך!י 4 טיזן תפילקשליד מונ׳ ממכטוימ ברכה להגיח
חפיליןי חונ׳מיןרעקרועררעןקנחפ^ו^הטמונ׳ וױק)טרימדצועה מוין^דען מרק• ומ^ט
עררימ ברבהעלניצותחםילין מונ׳ןי^טרימ חפיליןשלראש מויןירעקמורטוומוךימסטידן
מוין |מוש רח׳ד^ המד מן היכט • מונ׳ פר ריכש רער נחן יימ תפילין של יר רע 3 טרט ויח }י 4 ט
מדןי רעק הױן פון מרקחמו רערע!ט 4 ןמױו!תושי רטדערקניופ^וק הערנן )ו 1 י 4 ש וועןערוען
מרק צוייןנין-ש • מו;'וויק!טרית רצוע־ת מוקרען מרק מונ׳ מוק רימ פינ^ר 4 )ײןוױח
י^