Seite
ישחבח
יעדבח
<ןדי• אןזח 1 ועהןד 0 ט 4 <ןקוסטפוןערסטן 3 ו רעי חפיל ןשלידרעןזחזנסין
חפיליןשל ראש ריונ׳זוו 1 פ וימ פטין |ןןון • ״ערפ עפ וער חייליין רז״ן פרונד י
ןןוו זיןועהןחק קיזפן* מוו זין ניט ריןרן 1 דייו הויב רריבר ציהן •יונר י'י
דרמן ווען ײן וייו סץ ניט וי 5 ט י יוונ׳ חורט ברוך שאמד רייט חײנק היפשן ניג־ין
}סירוח מונ׳ ויױטע רןונ׳ וחן.ט ישחכח רער זי וען רון רמרך ניט כיפסיק וײן גױ
וו?וי 1 ^ושדז ײן ניט ספסיק ווער כיוןרנין נמך שנ־נה עע־רה • נרזך רעק יעי י
סנין מין רער סו 1 סי• וומ ויזגט אן קדיש אונ בדנו • רער וו״ 1 רט רער חזן ברנו ויזן־ט י ׳ ״י׳ יי׳
קהליתכרך וישחבחויחפאר׳ חועט מיןרימ חפלות ^יפריבן סטיס• מונ׳ אחך, אדהין
מונ׳ רער נחן ויזנס ״ן ברוך יי הםבורך לעולם וער • מונ׳ *ן ומןט ױעד אור ובװא חויטך
והאופניש• לאל ברוך נעיטות • אהבח רגח• קריאח שמע • איט בװגהי אמח ויציב־ ביון
גאל ישראל־ רערנחן סטיטאן סוין׳סונ טטע 1 ט ייח פיס 1 ו סננור סונ׳ זײן-ט שמנה עשרה 1 ננ
סונ׳ בוקט וין פמרנן סונ״ 3 > רגן אגרד״ם • מונ׳ 3 ו מודים סונ׳ 3 ו הטוב שמך ולך גאה להודות • אן ויו
ניט דדינן רירן אפילו לשון הקודש • דען סין וסג סײן רמס • ווסוווןניטוסרןרירן• רסרן׳וין־
לשון הקורש חך ניט רירן• חיין *היר וח^ט ניט אלהיגו ואלהי אבוחינו נרננו ננדנה • נ״סרט ד
חזןוס^טעו• ( וויס ווחו 1 רומייןטײ! וחגןעמ ) וונרר סױין הינט סן ש׳ם עלום• דעד גסן זס
דער חזן הוין וו־דר שםנה עשרה • דו ער סועיא מיו ויס ניט קעגן סזדן • סונ׳ויוןט נקדש אח ש
0 ו;'*ןהזפ£טסיברו־ן/וען#ןוסן,ט קדושהרעןדער פסוקגיט ויגועו אלוחהביפים סקולהקוו
רו מיו וויח דימ' וײ 1 ן וין ווחני 1 טן 3 י| ״ע^ן דפ טטיק רער דח רופט • ווען;ון רסט הס^ 0 ורר ט
טוט וין רירן פון שטיק רעי קדושה ״ענן • מנל שבן דט זין רער אענם זס 1 רירן ווען *ן וסגט קדוש
ריס גטרס טוט סן וסנ־ן רס 3 ׳ קדושה יס 1 ן המכן ישראל רס פנים מונטר ייןסונ׳ רט חער׳ן סיבר ו ך 1 '
רערחזןוסגט לעמיזםברוךיאםרו• רסקהלענטפרכברוךנכורײמדקימו • וער חזן וסגטונדב'
קרשך • ר 0 ס קהל ענטפרט *בליך יי לעולם • סונ׳ רער הזן מורט פר וין סונ׳ ווען ער ה!ט 0 ן מוך
סוו רינטערס דח סיט רורס קהלוחנטוס 1 חנ} סורים ־ עטהייעט ניודיםדרכנן• רען£י)רנג
החבן עס לחקן ^י״עון סיט!יכד חײן טטיק רער פין • ס^נ׳סורטסן אלהינו ואלהי אבותיגו בדנ
נברנה אן וח^ט יהי רוװן 3 וישטרך סונ׳ויהנך • סונ׳ קײו אמן דער וויי! ריס ברנה ניט ^חר מויו ס־ו
סבר ווען אן 3 ו דוכנן גיט ומ^ט וי) ו״רו • 1 אסן־ מונ׳ שים שלום • דער נסן וע 3 ט אן ו־ן נ־רר • סי
דעקט רטפנים 3 ו חונ׳ וס^ט רחום והנון ווח״ סײן ספר תורהחיו• דעןאיד !ערנן עט פון פכוק
וזמו קיין כפר תורה ןןער רסין׳ *ן;יט רס גנים 3 ו רעקן • ווען סון קײן נינין סין אןן אן רחס פנים
דעקן ווסו סיין ספר חײי• סי• י ׳ יש >״י 4 ן 1 ע;ט וון סוין 1 ריס רעכטי וײט פו ) כבוד דער תפלין וועגן
רסס נס 5 ט סוין 1 ריס 1 ינקי וייט י *\ רעקט דס פנים 3 ו * סײן טעם סיו י וען סק ירושלים סיו
סיט 1 י 5 ד פיר סי 1 ן ווײט פין ויינק חבר גיטטסנרן ווען אן הסט חפלה 4 טסן רס קײנר הסט וס 1 ן הערן;
וידויפוןוײנקחבר • רסרונןטוןיוירחןחוורחט ן 1 ײכןרחס ו־ןסיין סיט 1 ־כר פר בער^ט י יט דע
פגים 3 ו יעקן • כלומר סו ווע 1 ט ער ניט חערן דיס חפלה 5 ין וײן הבר מוני רער חק ססיט חו־ן׳ סונ׳ וחן>
ואנחנולא נרערער נ 0 ךהחיכקדיש סינ׳ אשדיסונ׳ למנעחמזמורלתר• יבאדצױך קדיש־ עלי
לשבח קדישיתום• סיןעט 1 יכי קחרוח יחנט *ו שירהיהוד סונ׳אן !יר־ןט ריס רצועוח 5 וןמ
חפילק שלידפו רען פיקרן ־ 0 ונ טוש ריס תפילין של ראש היסב מונ׳ |־;ט ויס 3 • * סונ׳ יער ס
ייס תפיליז שליד־ רס סיט ווען ער מחסן חי 1 ״ידר חפלין !יגןרסו ער 3 וק ערססן ק #1 ט 3 ורנ
תפילין של יר • מונ׳!ין-ט רר גסך דס טליז צו * סונ׳חן וס 1 עו בבבורה 1 טן רטן עו סי• וײן בעסט ק 1 ײ
מן
<נוע<
ז ;דזו < וןןל
ו• ײ י •••*