Seite
,ן ין) וווזו! יוײן נג}ן טו- יוײן ארכעבנפות וון טרײגן ונגן ינט יויי 4 {ײן וועו ווײניר חײן ימך ניט וױ) פו
*י ^עטןדמאחכטערחײוקנחען׳מןחײן 4 *רגו} דיו אינו ווען ערדט יעיב יון ויכט יויו 4 ירענקפ
ס * יןייו מיו יוךרט ארנעכנפיח ווען ערט יון ייכט נייענקט ער יון יו)י מצוח וימ יו־כן ניביוטן יײ/ ״
ווױיס וויוו) יויררױןוט מע׳עהוט יוײנק חדיכידרנם ביןענינט יזיי ניוועיי] ײיט יוײנרזוגה רטער
• 3 ו 1 יבחיין״ײטן ״ענ י׳י• נ ך 4 י}י 4 ין יוונ יויר פי 1 4 ע 1 ט ניטענקט יוונ׳ וייוחיוט וין ניוקט 4 ייע)ט יווין 1
שט 1 ־כי בעט • ריו ער הוט ווע 1 ן 3 ו יויר 4 ין יוונ׳ ײיט יויר 3 • טיופן היובין ריו היובן יויק ריח ןנ״זגירו
;טרוײןפנים 4 יט!יו 4 ן• דיויוױער הינטר יין 4 י 4 | יוונ׳ יײן יצר הדע כופה 4 י״עוין ייוהוט רייו זוגה
(ן וויטן חיושעדפוריו״ן חסרין ױ יויר חוט^יפונרן• הוטער 4 *ענטפרט ער היוטוײן טי> 4 קײןטינר
נט נייו ^יועהן • יוביר *יי יהודים היובן יו״ן טצוה רייו הײטט ציצית רינקט ײין 4 !ײן 3 ו וײן יוו פיר
יים יייועדות ויו^ןיווי^רױו עבירה־ ויו הוט וייו וע 1 ב זמה יויר נימון וט רריטיי! רעק םל^כיח
וענקט • יןונ״ רש יונרר רריטיי) 3 ו צרקה יוונ׳ יוױ רעק וע!בן חל^מיר חכם נין 4 י 3 י 4 י| יוין ויין ביח
זרושיוונ׳ יויו יוײן £רוווי יורן 4 יוויזררן יוונ׳ הוט וען תלימידחכם 4 ינו><ן• רטוייויוײן ריב 3 ין
ז ^ױויוררן • רייו בעט רייו וייו יויק לויט איסור הוט יון 4 ־אכט • ו״ן ״יי- חיחר ווירר יון 4 ייוכט וויוררן •
.׳ היובן פרואי קינרר 4 יהט איט יוננרר • ײן וו} זעהן רט ײן קײן פסמי טליית יוורר ארבע כנפות בענטט •
ו יויויזײן עבירה רט ײןיויין סלית י׳ןהוט ״עןעט פסול חױ ״ען ײן טון ק־ין נרכהרריברלייוכט* יוונ׳
ו ווייו ײענכ• ויעין ניט יוון םליח יןין רער טו 1 וײן נירענקן וייו היובן ריוךיוײן ארבעכנפות יון ־ יוונ׳ טון
יין פכולטליחיוױן*• רען חיט 1 יןק 1 ײריט ארבעכנפות הוט^ווו ציציחרריון היובן יוונ׳ רטהוט
קיין נ׳צרי ציצית ניט :
טו 1 וו 1 * 11 ערגן י וועןיןײנרטון ניט )עריןקיון ויו זיו 1 ער!ײיונן יוין טײטט טטריו| ן ביכ 1 ן יו 1 יטי! 4
י יו״ן וױני 4 • דען יון ריכט פון ערטטן רען ײענט ווען ער יוױ 4 יטטורבן יווב עב יו 1 י טײ 4 הוט
ערסוײן 3 ׳!* ודני 4 יוורדפי 1 ־ ײן וו 1 וין ^ױוינן יוײן סטיק 1 ײן ברוט 3 ו ע?ױן 3 וק יון בײסן דען יוונורי
מיםז״לייח^יןררײחחונ׳ וע 5 !י 4 הלאים וײן י־־; רעד^ח!• יןונ'יויױטטוק 1 ײן ברוטוטאור^ן יחנ׳יו״ן
י^ווטירטרײכטויחהיןוועק־ ( יזביררד־זי׳ליסרײבט• וקיחוןשלימים ליטישאיןלוײן ז רסיויו
ר קײן וױין ה#ט רער ויזז וויןטר גרינקן • ) יוזנ׳ וו) רער גון וײן הנרי) יווין׳ רי 5 פ־ 4 טר״בן • חען עט 3 ו
עיו 4 קולוט דט ער ח־ 1 עטין ויו ח 1 ער וין פיור ווק יווב ער וײן צויך ק 1 ײן חורר ^רוטטון וד 1 ־ רען
!צ־ר עסט יוונ׳ טוט ניט ו־ין צורך יןיי 14 ײן יוו יוײן יוובן וען ל*ן הײנט יוױן* יוט . ד 0 ט 4 יבט יוונטן
ןר״י׳ןנ־ט• עטיןױייךיוײןעכירה חען וין חייניר זונטט חע|ט יוױןיר^טן• יוייו יויעטוו! עררייו הענט
יסין יוונ׳ ריחכרנד אשריצדוױק ווען ערוײן צורך 4 יטון הוט• ווען חן זערנון !עדנן יזוור יחרן
ויווו 1 ערעל 1 גטיל^תיריסייזקחונ׳ אשריצר'חעןערסןחי 1 עטין ויןוו 1 ערױן וזעטין 3 וןיוײנקנל ,,
ו 1 ויטרווחטרורינןין־ז• יזונ׳רטקײןמל^אכהיויי^ווחרן^יטיון״יט יענקחיוטיר• יווחען ריו חײן
] 4 יק־!ם ווער 4 יוויזררן חורר דעט ^)״כן״ חודר טטינקרי 4 י ווחטרדט ק״ן בליב חע 5 ט ויחטרינקן
נ'וח 1 ווחו 1 וועטןריחחענר• טיט 5 י 1 חחטר חיכרריחהענר חוו חערט ריר ^חט יתבדך נ 1 '} 4 וטט
כין• חוג״ ומ 1 *חכן ריח ברכה עלנטיל^ח ירים חיער ויןטריקנט • חוכ׳ וח 1 וין חחו 1 טריקנן דען
1 צררער דח עטט איט נחסיהענרן• חױ 4 {ײן חו וי־ן כרוט חער טםא • חונ׳ וח 1 גיטט רירן וונרר
*ע 3 ן 3 וקטיש חונ׳ 5 ון חײנק 4 נ 3 ןברוט ברכח ײחצין ײן וח 1 ניטברכת אח 5 ן חןרעק חורט ווווו
ייח כרוט 3 ו מגנרר ו״ן 4 יבחקן רעןעט טײנט 3 ו ו״ן חו ווען עט נ־ט 4 נ׳ן חער • ער וח 1 חײן טניט טון
ןרטברוטי רחןניטחווכוין 2 וועןיױןרטרן!י־ןטטיקחוין^היבטרטרח ווחורררט 4 רוט טטיקרױרחכ
• מונ׳ וח 1 רריץ שנײדן וופו עו מק געטטן 4 יבחקן חיױ חונ׳ זח 1 דיח הענרררױן , 1 י 4 ן• מונ׳ *ח 1 וח 4 ין
גהך