Seite
'׳••* ■׳#א • # י*#יי
, דיא ט^ג פון דער גנצי װאוכן
םדרא חונ׳רו£ט חױן ג ררײח#חנין• נהן • חוני לוי • חו;' ישראל •ר,י 4 ן תורה• נביאים • כחיבי^•
דרנרזי־ הח 1 ב קריש־חונ׳ ה־כם ריח םערחורהחױןי ויי־ײ 1 חיררי<ן רם כתבי חײ׳ רםקמ
וחן.ט וןאת וותוחר דעי גליילח חוש וו\ ועה׳ רם טר רימ ספר חורח גולל 1 חיי רם רייו ;ליז׳ו פון וננר ״
םמר חורה יז־ן רער ײיטן חיו ווחו ער גוליל 1 יויי ־ דען ״ען עד יייו <ו חמרר גיהט״ חוג׳ רט דיז װע 5 ט
רײסןוח ״חוררעישערםעחיןרערנחטרײםן־ וו 5 חןרעוה־עמשילוין תני־מפה נורערספד חורד,
$ו ווענרן• ווען ער חויוהוט 3 ו וויק 1 ן יו 1 ער רט ענרפון רער כ־פה:וק חזן ?• ויענדן רח *יט ווען * 1 ווידר
}ײחן ״ין רס ״ןויח וױררקחן חוין* סון ־ מונ׳ ניס דחרןי חיק קערין ־ יהליליו ־ חוני היבט ייי״ מר
חורה ״ירר חײן־ דט קהי , יחגס הודו ־ חונ׳גיטדעק חזן נחן־ נווסדער סמרתורה לכנוד יידח
ניוויח ןױור חיק ארון סטיט־ רר נחןאשרי ־ מונ״ חורט פוןענט חויס ־ חײן סײ 1 פרוד• 1 ײ#סחססן
חק דונטח^ חונ׳ מק רורסםין• ־ חו חין חובן גיסריבן הב:
3 ןן וון ריח ציצית וומו 1 נודק וײן־ וח חײן פחויק ״ער חב 4 יברו 5 ן מובן תק י? 5 יק כנפוח חורר ״חו
י ריח קנעפן* וײן ווח ״ער עס פסוי 1 *״ען חכר חיין פחייק חורר 3 ווײח סעי־ק ״ערין חכ 4 יברו 5 ן
חױך ח״נר וײטן פון דען פירפעויק חונ׳ נ 1 יב חוו 5 י} רח רס רער חב גיבדוצן 5 חייק דעכט מוק רען
רױ*ן 4 ין ואבר עסבשר ־ ווען חבר חויןי חיט 1 י 5 רוײטן £ון רען וו 5 ט פעריק ויערין ג״״ח פעריק
^יברוכן ״ערעספסול״עןסון חיט!י 5 ס חוק חײןפינגרג־נ^:
ײ 15114 ) 1 ״חסיר טרינקן דט *ור 4 | חי ײן חורט * חביר ניט חנררי ספײו עס ו״ח רטן ער כו 3 כו
י עס 3 וחײנרדפואה:
3 ײט רס ײן * 4 חורן קדיאת שטע חיי חײן ק}ײני ״״} חי ריח חן חויןי רימ ערר קודט חוג׳
וועהרט כיו רען פירט״} פוק טג עס וי־ח ״ינטר חוור וודיר :
חײנר ״ע 1 ט חיבר 5 ע}ד 4 ין •► 4 ער קריאת שםע חורן ״ען עס סון נחן 5 ריח חיו דיח 3 ״ט חי•
חײ| 4 נ 3 י שעהפריחר ־״עןדער 3 ידט״ 1 פוק 40 הין וועקווער מונ׳ העטנמן ניט קריאת
שטע 4 יחורט חוט ער נחן חײן שעה 3 ייט 3 ו מורן:
טחר ניט חורן ער החב רעןמײן מינסר סײר 3 וויסן רעק הער 3 ין חונ׳ רעי עײה ־ יו דס
י העריןניטו־כט ויח ערוה• ררוקטוט ווןחיין 4 ירט}חן• *ן טחר חן ק״ן ברנה ײ 5 ין איט
ב}וםקהויבט ־חו;' ניט וױח ײעגכ• טון רעקן דימ הנט מוין* רעק קחסן , ־ ךען דסועוב חי• 4 ור
ניקס ^ירעכנט ־ עט!יכי וחן.ן ״ען ח״ן חנררד וײן הנט!יגט חויןיוײן חנדקחפן 1 וײמ עס 4 יני 4 ־ דן
טמר חן ניט חורן חן חודטר ווחו עס סטינקט:
ןן^ז? חימר מיברפעןי ןרנ^ חורט ערסורוין ״עןסון ציאה 5 וןקיחחורר אוקסןמודרפפערר
י 5 ור מיק חיו • חביר צואה פוק ווענסין רחרן 2 ער ניט רר ניילו חורן:
ןן^ חײנר ח־ן שמגה עשרה סטונד חונ׳ חײן קינר ״ער משתין • וח ס״־יגט עד סטי} בי• וון ווסיד
ררו־ן 2 ש־ט • ״ען ח״נר חײן גפיחה !וטט חון 4 יפזגר חין שמנה <ןשרה וח ווחדט ער ביו רע<•
4 יסטחנק הין ״עק חי•חונ׳ היבט ווידר פורנן מן ער רחין ררוק ניט ריחהענט וועסין:
ךיזךי רח חיבר £ע 1 ר 4 ינ 4 חונ׳ העט ניט ווײט 3 ו דער הערברי 4 חיו בעסרדס ער וין חרןימײן
. • וײט 3 יכט דס חין ייח עיברים ושבים ניט הינררןחונ׳ חורט רח וע 1 בן ־ ״ערר רס ער חיק
וױרטס הויו חורט • רען ריח{ײט ח־ק ״ירסס הויו הינררן יוין ווען חײנר מ־ק ״ח 4 ין חורד סין 1 4 ינ 4 * 4
עיזזחו}וי 3 נר־ 4 חא־ן • קחן ער מכיר סטין מיו עס בעסר־ ח 1 ס נחן רעק דס ער קחן 3 וק בעסטן׳נוונה
.ם^פחבן • וומ חײנר רייט וח אירע ער פור וין • חונ׳ 4 יט מיט רעק פפערר הינטר •ין עושה שליוכ:
^י־י > חײגר העם 5 י.ד געס ו 3 וחוח חו דרןס חימד וועד שכור 4 יוועויןמודר וץלי 4 י״עוי/. ה/טעל
?**י־־־׳יויוש■^■ ^ירמגמ*^•