Seite
ח! 13 /\ 1/1 ־וו 11 > 1 ח 6 ־ו 8 > 61 ו] 1 ס! 1 כ 1 !נ 3113151 ׳ 61 /\ 1 חט 1 סחו 1 - 813011 0007-0012 - 30985-0-01 )^ :.־ו^ 1-1 נ) 811
ײטגצונאכט
דס>נ;ר 4 | 5 וי 4 עסין 3 ומור|ומ לוורטער 3 ו (יננחה) צוױילז (סױנהעסרה) רש ערסטי 4 ימ 5 וי,|' 1 |
(ײנחה)מונ׳דט מנדד פוד דס עדשרן.עטין הוט 3 ו מוד^ן * יזינ״ אען ערד©. ערטטי וורויטמורןסון ווע^
ד ש וע!בדס ײי־ פוי־ 4 עטן הוט זוער ער נינו(יו 5 רו) הוט ער (>ונחר.) פור ^עסן זמ מורט עו(״ערינ) 3 חײ©;-
(שיונהעסי .מנרר פון(יונחד•) וועןןיהוט ער(יוערינ) פר 4 עסן מורט ערדס^תן צוױימ (סמנחן 1
פסרה ) מו,<ר טמרן רס יונרר פון רס וועןק רס ער פור ^עטן היט * ײק מורןן מורט ער רס ערסי(עלמח ן
עסרה) מונ׳ מורט(מסדי) •יוונ׳ רר נמך רס מנרר. ווען מײנרהעט סיוםןי )פור ^עסן קען ערס ניט ווירר,
( *ן/קן) ױין ווען וער יע!כ טמ 4 הין וועק מיו • ווען מײנר ( כ״ויר) ניט ךמורט העט ומקמןערס ניט
ווידר(יותקו) יײןי '׳
$$£ £ײיט 4 המבו רימ ווײבד רען ויטן רס דמ ( ח 1 ה) נעמן • וימ וו 1 ן ווע| נעוון מוו פין מו דרײמ מיגי
ל 1 ירןי 4 מיימרמונ׳עטוומס מין • מונ׳ווען רער טײ 4 קזעניר ווערומרצןרפט מן ניט ( ח 1 ה )
דר פון נעמן ־ ררוק ווען $ווײמ טײ 4 ווערין רימ רמ וו 1 י בײר ק 1 ײן ווערן • מונ׳ מ 1 י בײר 5 ו מננרר ווערן
וימ (ימוי חזה)רריבר 3 ונעמן ׳ ומרעקטמן וימ 3 ו מיט מײניר 3 וועה 1 מודרמיט וומסמנררסדס
עס וו 41 !ײך יײן מו מײן טײ 4 • רען דס וע 3 כ רס ײן ררייר רעקט ביהעפט וימ 3 ו מגגרר מונ׳
מיו 4 ירעכנט מו מײן טײ 4 • מונ׳ נעמס(ח!ה) דר ס>| * מיבר מײן טײ 4 רער ^רוס מיו מונ׳( רמוי)
מ־ו(ח!ה)ררסון{ונע>*|' רמו^ווןמין^רניט 3 ו דעקן • רעןער מיוןומ^ומרעדזיך דסערוין
1 ומו! ועהן(וסט:
פױיטג צו נכט . ׳
אם פיײט 4 3 ו נמכט 4 יט אן 5 רימר סו 1 ן מו מין וער וומוכן מן ומ^ט קײן ( תחיה 3 ו >ונחה) מונ׳ מ•
ױן(כרכי) ומ^ט ומ מנ 3 ינרן וימ ווײבר מויןי דס מ!יר וױני^סט 3 ווײמ !יכסר • רח ווײ 1 ױמ רט
1 יכס פון רער ו.ע!טהוט מויס 4 י!עסט דס זימ רען^וסן(מרקהרחסון)מיבררעט הוס • רמוו! וימ דמ
מיט ווירר 4 יהײןט ״עררן דס וימ מנ 3 ינדן *ו( מק(טבה) • עט מיי מן(.ו!ונן) יו־פן חדו ווען עט (יכט מיי •
ווען וימ מננינט הוט • ומטוט וימ רס(•ציס חויס רער הנט * מוג׳ ה!ט ר־ח הענר מייט ניטפרײט מונ ימ^נו :
ברוך אתהײ^הינומלףהעולם
א׳שרי״״קד־ענו י במצותױ
וצונו להךליק נר ׳&ל #בת:
דאװײל ײן מכיר מיטזיצ• (כרכה)
אוווונסע ױמצןביאן רימ
(א 3 וה) טוט • מניר עס מיו רמ ניט אינזיך
רען ווען וימ 1 ו(סו רימ ( ירכה) יויוכן מונ׳
דער נמך ח; 3 ינרן ־ ויו רערפט ויח;יט יס
(יצט מױס רעדהנט סטע!ן • דרוק יזננינט
וימ פיר מונ׳ סטע!ט רס!•כט £ין חיר • מונ׳
המ!ט דיח הענר ־,י 4 | רען!יכטר רט ויח רס
(יכט מױן* המ!ט רס עס ניט וו! סײנן •
(כ!וױר) • ומ ה״סט עס מך רימ( נרצה )
ני*מצט • רמ