Seite
[י 1 ! 1 ית 18
יטןנצו גאכם =
נז ^; 1 '^<< • גזץ ( ׳״י^ין *י ן/ ■
ר יןעןײוױ־** , * 14 § 1
( ר£ויזה) מיורר 3 | ׳ז] }* *
♦►יוכט , המ 5 וו״יו 1 1 ■ |
פױ 40 י 5 חזן •ררנחןסיודנגר (אן) ן.׳פחו,חו-ןדעןטויס 'מונ׳רעןווידרםויח ן.יפחזןחיי| ן יען(״ 0 * 1 ; $1 /
דער (אן) חיז 4 י 1 ע 4 ןצוויען צ״ײיו( ט 1 ) * דרוכן ח׳ו דם יוך יזײן ן.ירטכטניט 1 וק ( *ן) • סונטן ס־ין צוועק /
יוונ׳מונןיוײןצוופרו(' יוונ״רס כרוטחיןרערסיטן• ריחפרויזןפרוילזןיזיוכןגוןדייזפחטטירחק (סניין ו 1
פון דט ווע^ן * ווריט 4 יפי! 1 ט צוויטן רען רעקו )י^ט *
וון זיכט רייו }י 5 טר יזן ווען ><ן( קירוט) זיו^ט • יוונורי(ווכױינ/ז' 1 ) ויו 14
טוט • רט נע*ט רם פיל חונררט טי* 1 פין ^ויצט רער יווי 4 | * יוונ׳ דייו (
רם^ויצטווררון)קוװן • ״ען*(ריוו (טבצצ) 1 י 5 טריוןויצטוועןױן (קױוט ) סיוכט • רעןצווײיו
( ג׳ר ) • יוױ עינן* הונררט יזין רער צי׳!: : '׳ן; ,
3 (ן היכט יון יופ ך|ששי ךיכליד דןשמים ׳ ײן ויזן-ט דסק ( ייק השטי) רער(וררוק רס יעי(ס*, י|:
י פון ( מרנע יוותיות) פין חיטויכר ערטטן ועטריו פון רייו פיר ווערטר יויו ־ יןונ׳ ררוק טטיכ וין
יזוין^ווען *!•יזן-ט ריויפיר ווערטר ־ יזונ׳ וח^ט ווייו עט רוו טטיט: )
י 1 ם ה##יויכלוה^מיםוהאךץוכל ץבאם: ױכראליזיםבױםה^ןבי^י מלאכ| -, זו
א#ר ױיטבוח ביום ה#בי;נ םבל מלאכתו אער %שה ג ױבךךן)הים ז 1,15
ױם השביש ױקך־ע אותו כי ב ו #״בת מבל מלאכתו אעןר בךא אל ה ים ^שוח:
טורי ורבותי בתך אתה ײ אלהינו מלך וןעוילם בוךא פיךי הגפן:י ברוך אתה ךאלהן
..ובךצון הנחיי-
:▼.־*••־־▼ ¥ ר ■ 0
ןױנטיו־רד 1 ין(כרכה)(וטיינקן * רער ניך טוט װן רימ יויכר 5 וועה) חין וועק יוונ׳ געײם ןי|: /ן| 5
ן.נניברוטיוונ״ טנײט וית ניט יוויןי פררער (כרצײ). יןו ינןוונטטיוין יער ״ו״צו נ 1 וס 8 1 ' ן!' 1 ד 5
^ןן נעײט דרוק(ווײיו כרוט יוק (טכח) * וען דער(ײ|)ייז יייי 4 יונגי"יזוןז־יסמןן ײזי מײ 4 יוי|: (;,!ן -
י יוזאן ביריורפט היוטיוונ׳ ניט יוין• יזבי׳ ייק פרײטן. יו׳ו עי־ 4 י£יו 1 | 1 וויפן• פוד נ±ין. ן ן
יוזנ׳ פור(עכת) ׳ רען יוק(טבת) יוױ ער ניט 4 יםיו 1 ן • דרוק נעחט װן ציוײח כריט צו ^ידעצטניס רעק|| \!
יוונ׳״יזצט (כרכה)חזו • (כרסית יוורי ורסמי) ץ 4 \ }
ברוך אתה ןי אלהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ: ו
יוונ׳ טײ!ט ן.רעטד (נרכח) יוויט יוק (סנח) רען יוין רער וויווכן • רער ריו ניט יוק העט יזי יויין 4 *יו
ווײן • ח׳דר נווײיו ן.!עוד יווו ות! ער רט יויק 3 ו(הנדןה) ר.זטן *.־ען(הנר 1 ה) װוו יוייור וויק היוכן יוו(קױ 1 - : ]
דרוק ןייט(ה 3 ר 1 ה) £וד ־חונ׳(קירוט)רט נחכט 4 יט פר(ק־רוס) רט חחרן-ן׳ווען יוײנרהעטיוײן(נרר)( י
זיךקײן ווײן!וטרינקןחיו^ער רחן וומו)(קירוס) װרוכן חונ״ריחחנררי טרינקן(כרכר.)* ן.ען ער 1
ין}ײן סער *ח 1 ער חינר נרוט(ק־רוט) 1 ו*ו 3 ן:
11 ?!? חן חחצט (כר 3 ה) חיבר *ויין דו אנרר•!ײט יוק טיט זיצן חזו ימן.ט עד 3 ור (ס 3 רי חורי) • 3 וזו_
י ער(כר 5 ח) *חכט יאו וח^ט חן • (כרסווצ 1 נור־)* 6 ון רס ויע^ן דרוק רי רס כרוט רו ער ווין,
יוױ חײן(יטוח) ־רעןוועןער ווע}ט ניט עטק חזו #עכטערטכ)ייבןןחזן*רריק יועןערווי}חןהיבן(כו
צו חחכין חיו וחן.ט חן(כרסומ חור׳) רט ער(רסוח) נעחט פון יען מנדרן וט ײחנחפכיק)וײן מ״ט
£1