Seite
פרײטג צו־מבש־
כיצינ) ־וצובט 8 ד 4 * 5 ) ח!ן ־ וז:ר (כרכת ה>ס>ן) נוו:'(־ןירוט ווונ'ר.בר 1 רי)י רוצזיו קײן (ר&וי/) ניט •
יי־ ערײו• כענשן טודר (-,ירוס) ײווכין ־ יוײ דו^ט ק קײן(נרס.ת) ־ וונרר (םברי ^ורי) • (כ 1 ו#ד רבוז/י)
־בט יו־יעי ( רעח ) 3 ו מנר (כר 5 ח) • רז סיר (יו(יו) וײט ־ ווך יזוו דיח(כרכרי) ריח ״ווכט וויבר יען טיס
*ו ווײז אן היוט יון 4 יהובן צ• מטין ־ וו״ ״וו ײן יווו וון רער 3 ו טרינקן דיז יוײ 1 נו) 3 ו ביויותן וויו רעד
יין וועכט טרונקן ײווק ־ ררוק ויי^ט ער ( םכרי ווורי) • ( טכרי) ־זיו טײטטו 1 ע 1 טוויר(יו 3 וו)יייןוןיטרער
(כרכח): סניליהלקט
״יא 3 רויחן ויױן חן טו 1 רי 4 (קירוס) 1 ו ווח 5 | ־ ״יח וויוו! יו 1 י(* 3 ית) רייז ניט טיי 4 ווונ׳ נח 5 ט וויוזרטרן
ווערין • וונרר *ןטוט ויח ניט חנרר• ווערר מין חירר 4 יוע 5 טי!״ט • חוםו] חײננץ יחר !ינן
נירן׳מו ע&צעחן טח^חין(תטרי) חין רער(םוכרי) עטין ־ חורר חנן(רחט הטנה רט טופר) ב!חון• חודר
► 3 ות) ריח ביי ז טח^ויין(רווקח) מונ׳ ניט בײח נחכט ־ חו(תפי!ין) 1 י 4 ן חונ׳ח! וע!כי(יו 3 ותעטה>י־טדיח
תורה) ^ביטוון וח!*יח טחן חק ווירר 3 ײט • דחיײןריח ״ײבר ניט 4 יבוטן ררױן׳• חונ׳וײן( פטזר )£ון
נזני(יו 3 ות) ־ דענוך וײן ויח מו!רי 4 (קירוט חק טכת ) 3 ו חחכן ־ וויח ווחו! עט חיו חײן( ח 3 וה ) ריח דח
ואט (רווקח) £ון חײנק (טבת) 3 וק חנררן ־ חונ׳ עט זיין חזו ויבן (וו 3 ות) וויח ״חו! רש ויחקווון ניט חנררט
ען חין חיר חײ 4 ינן 3 ײט ־ רענוך ו״ן ויח טו!יי 4 3 ו ה 1 טן 4 !ײך חזו ווחו! חו ריח חחנין • ( חונ׳ יט יײן *יח)
־שעדטט)•(טווהה) 3 והחבןחק(יוקטוב)•(רטחנרר )•רח רחט( בית החקרש) 4 יטטחנרן חיו רח
זט ײן מק (םוויני ע 3 רו/) ריח ( תורה) 4 י 1 ײחנט חונ׳ החט( כ 1 ישרח 1 ) חײן 4 יומיו 1 ם 3 והערן!ערנן •־ רח
מכןרימפרױחן״ך^וזןקוחן• (רטרריט) (קרוט) חמכןחק (*בח)־ (רם 5 ירר)י ריח 3 ווײח
נ 5 ט פון(פםח) חײ ) (כו־י/ ח 3 רי) עשן • (רט פינפט) ־ ריח 3 ווײח נעכט פון(עםח חרבע כוםות)טרינקן•
דט ועקטט )• ריא דגלה!ײחנן ־ ( רט ו־בנט) ריחחנוכה!יכםר חן 3 ינרן ־ חורר אמן ומ^ן חויןי דח
רנחפון דיח הנונה ויצטר • חנר חנררי מצות עשה ריח 4 יוט יחברר 4 יבחטן החט 3 ו טחן ויס ־ חונ׳
|י 3 ײטוײןכײחטמ^חונ״בײח נחכט ־ חוצדקה צו 4 עכן ־ חונ׳חן ^חטיתברך 3 ו ^!ו בן ־ וײן הײ!י 4 ן
*״ן רחנקןחונ׳!ובךחורררט^י־כן־חיורעןפרויחןחוו״חו! 4 יבחטןחודען חחניך חויט 4 ינוױן 3 ווייח
צות דיחרח ווערין טח^ חונ׳ נח 5 ט ח 1 י 3 ײט־ וײן דמקא רען חחנין 4 יבחטן חונ׳ ניט
1 ןו£רױחן• (רטויקויח)• חורה׳,ו!ערנן• חונ׳פריהורביה• מכר ח!טווחטדח חורה£ר ביט
ו;*טרײבטחן 4 וןוח!רטחונ׳רטנ־ט טון ־ עטוײחעט ק*חטניימרטפון חײנקיחר 13 ק חנררן״ חו
עחדץ גטין חקפסח • אוררנ-ט ערכטין חק״שבת ־ חורי־חק ױםטוב־ חוררריח מצוה דח
י^דטק חיו ־ עט ױיח בײח טח 4 חורר נוו 5 ט חו ניט טדיפות עטין ־ ניט ניאוף טרײבן חודר חנררי
^ותליאחעשה• רחוחיורען ווײברןחוווויוו! ערבחטןחודח חחנין• ( עט 1 י 5 י וח 4 ןדח פרױחן
יןחךטוןרי^שלישםעודוח 3 ועטין• חונ׳ הנדייה יומק)• נון ווי! חיך ריר וח^ן ווחרוק דח תורח
חט ריח ווײבר גיפטרת פון דען כצות,ײח רח נו חירן 3 ײסן קוק ־ דען ריח פרוימ חיו רעק אחן 5 ר
ו 1 ד וחט ויח חיק וווו טון וײן 4 ימעפט חוג׳ הױו לזזין^ 3 וד. 1 מן • ווען עטנון קעק דח 3 ײט יימ מצוח
טון־ חונ׳רערווןווחוררויחהײםן עטווחםויין 4 יטע£ט 3 וטון• ומ 1 נ*ימנון טחןדיחמצוה־ חו;*
ו!ט חירם 4 ־נחט דט ה!טן ־ חוו ווחורר ויח חיב 1 כטטין £ר מירק אן • וח!ט ויח חיר חחנט 4 ימט
!טן ■ חונ׳ ומ!ט רט בורא יתנין דט ה!טן ־ ווחורר ויח חך דט ווחו! ביטטי) • רחרוק החט ויח ^מט
זכרךגיפטרת פון •ײ;י םצוש עיג־ה ׳־ימ נײחיט פין חײנק יחר 3 וק חנררן קיױן ־ חו;׳ ניט פר ווחו;רר
ין מו ן׳ רחט • רען >ויר ^יפינלן רט ו־ך השש *תניך -,ונטענטירט רט רער שם הםפורש חערט חויט
4 יאעקט כײחדערםוסה• סוןװע^ן של^ום |ו*וח 5 ין 3 וו־טךוןחונ'ווײכ :
■^ןץך ווי 1 חין וען ווײבר חיי, גחײה ^עכן וונגן ויח דח טצות ח 1 טן ווחט חינן טזן ניט 4 יבחטןחיו