Seite
הלכות נטילת צפרגים
זײןררײחחוררינונן-חזריחחבגיטניטן נעגיי • וועזצרזיתהין ידלק וו־ירפי 1 תויטר רית פים
דכרתיירויי רשע• רכן רעי שטן ־•יזנואתכיזרריבריוונ׳יויייו• , ם:נח •יררריבר נינו •
דנגר ויח עןר גרחבט חוניור רירן ערר חױ ווײן צדיק רוונ׳ רננר דח פר נרעגט יוױ יויי חסיר.
חוו וח} ײן ו־חחכ םנײרן• פוןערינוטן סוןרער}י:קי הנט ווז 1 *וןחןהיבןחןרעקע־נן.ר רער
בייח רעק ר,}ײנ• ע־^רחיו• הײםט קטיצה • רערנחן־ רעק £מן.ר ב־יח יעק רויײן ה־ים 1
אצבע• רערגחןרחםר, 1 ״ןפ־נ^ר 1 ן* רערנחן ועןחיט 1 '.*ט(פ־:ן.ר• הײטט אשה• רערגחןרען
רך*ן • ךער נחך חן רעד דעכטן הנר חק $'נן.ר נחן רעק רױײן • רער נחן בײח רעק ר, 1 ײני פ־נ^ר :
רער נחן וען רױחן רר נחן רען חיט{טטן • רר נחן רט ק 1 ײן פינ^יזן:
/גל ירי הפועל העיסק דמלאכח הקידש באמונה הזעציר
םאיר בן בנימין ײאליח שװאכ יצ״ו:
ועליריהפרגל העוסק במלאכת הקירש באםונר הדרוקראכרהה מ ײ־ריהורא ליבסג״לז זןנ״ןי
מק״ק צילייץ טרינת אויבר של/גזיא ממשפחת םרגאלױ־ו ולע״ע גק׳ק אטשטודכ הבירה ״
ןיוןו נייחי טײטסי חוג׳ סי• כעטיטי יונײגיק כי־יײט >וי ז• י״יױ* כײח כיור יצחהדימורדװה
חוג׳בײח ר הירץלוירופא םוכריספרים מןימוכ^ןױי בײח-י חךהספר
■דזגכנדרתליױת טובה ועיכס חױפירוט אכ עזרא ןריח ת״רחחיט נחך ררײח פירונױק מקורתים
סטוט חו; אוהל ױםף נחן כיח ןױררוקט חונ וײןנמן וױני^ו בױןואין חן חוחטיק פי 1 חר{ײח סחרטי רחס
יזדט הק|ות ק 1 ־־ני חו,׳ גרוטי חן ח|ירז־יח גזןרות־ רחביק חררטיק ח 1 ש ןער טין חיני ווחו} *ון.ה חונ׳ וונסט
ח!יר{״ח םפ־־ימ ״י׳ג ו־ין ויתי׳י •י.י חי{ ־ײני חױט גיוונררט חינ׳ רחט פר חײן בי}כין עךײן :
1 ו 4 * וײ | *•* 1 ^* 4 • 1 - 1 ••}* 1 - יר - י - ***•* 01 ■
ריי הירץ לוירופא חחונט חין ריח פינקכירט
יצחמדי מורדװה
■ ר־ייהיריעלוױ