Seite
ח 161 /\ 1/1 'וו 11 > 1 ח 6 'ו = 1 > 61 ר 11 ס 11 כ 11 כ 8113131 ־ו 6 /ץ|חט 1 סחו 1 - 813011 00762-0-01-0002-0001 ^ :.־׳וא־וסוופ
--- - ~ ״^' _*״ י ־*
■וי* 1 י ^וו
.■ן.,ןן;ןין)}| .\. .•ן(] ןוס-ו !!■*ו 1 )ס! 1 < 1 |} 1
11 י י״\
ןזץ.) 111 ז(}ד) ||. 1 ' 1 , )' 1 | 1 ') 111
' 1 י) 1 ו
> ן. ) ן 1 |סן[ו 1 !ןןן|)ן;-ןא ■!■))■ 111 י}> 1 וזו;-ױי 1
ו; 111 , )ו 1 ') 08 י 1 )
. 1 י(. ) 18
1
1
*