Seite
הסכםת
הסכמת הרב הגאון הגדול נזר היחוס והמעלה מזה גן מזה המפורםיש
ישבה ולתפארת בש״ה מו״ה שריא פײביל טױבש נ״י רב דפה יאםסי♦
למראה עיגי היה הקוגטרםין אשר בונגו מעשה אצבעות הגבון ה״ר
יעקב פםנט־ר מק״ק בוקארעשט׳ בו הראה לדעת את אשר ראה
הביט וחקר מבין םפרי העמים ודברי הימים מױם ארצות רומעניע גהײת
לעפ בהם מלבים המליבו ועד עתה׳ מהגעשה והגשמע את היהודים הגרים
והתושבים בקרב הגוים האלו♦ ױעקב הלך לדרכו ללקוט ולקבין׳ לאםוך♦
ולאגור איזה מאמרים מבלשון העמים הללו אשר במום עמהם. פתשגן בתב
הדת אשר ניתן ביהודים ולהודיע נאמגה בשער בת רבים העת והזמן אשר
נקהלו היהודים לערי שתי הארצות האלו׳ לבל ױםיפו עוד בני עולה לבוא
בבתב שטנה לאמור על היהודים הדשים מקרוב באו לא שערום אבותינו ולהתם
םהשבתם הרעה פיגול הוא לא ירצה אך עודנו משנים קדמונױת נאחזו בתובם
ובקרב ארצם. באשר גם אנבי נתתי אמת ל־עקב וגליתי לו את בל הבתוב לחײם
על היהודים בראמאניע בשו״ת זקיני הב״ה זללה״ה בב״ה הישינות םי׳ פ״ב ובשו״ת
משאת בנימין םי׳ ב״ט עײ״שע ומפאת בי ה׳ד יעקב הנ״ל ע״י התאמצות ויגיעות
רבותהוציא הדבר בבור הבהינה ובדצונו להקוק מילױ בעט ברזל ועופרת למעןיהיה
אכרון עולם ושיהר פני להמלײן עבורו. הנני הנני לפה ולמלײן לו ולבי לדווקקי
ישראל משכו וקחו לכם וקומי לישועות יעקב. ואצ״ל דחלילה הולין הוא לבפ
לקובעו שנית בדפוס בלה״ק ובין בלשון עברית בין בכל לשון בלעדי רשות
המוציא לאור וב״ב לבל ילבדו ה״ו ברשת אשר בהר עיבי 1 אמורה. ולהשומע
מ־׳גזהר תבוא עלױ ברכות טובבגפש המדבר בצדקה בױם ראשון לסי^יהה י 1 סדר
ושב וקבצך מביי העמים כ״ב אלול התר״ל פה״ק יאם.
אורי שרגא פײביל טויביש החופ״ק יאס.
הסכמת הרב המאה״ג ההכם השלם שלשלת הױחםין מוכתר בניםוסין
כש״ת מו״ה יצחק אײדק נ״י טוביש רב בק״ק בערלאד.
מוכ״ז ה״ר יעקב פםנטיר מבוקארעשט םר אלי מידי עברו פה ויראני
הקונטרםים אשר כתב אהרי ענל ויגע בפפרי קורות עם הרומאגים מאז הױ
יגוי ודבר היהודים אשד ישכנו בה וראיתי כי דברױ ײשרו בלכתם ללמד את
אלה מאחינו והם בעוה״ר הרוב אשר שפות זרות זרה להם, וגם שפתם העברי׳
יא ישמעו והמה יביטו יראו בםפר זה והנה פה המדבר אליהם בלשונם וכל מה
שױםיפו להבין בקורת הימים והתולדה. יביא להפ לפ״ד תועלת יא מעט ויען