Seite
ח 161 /\ 1/1 ־וו 11 > 1 ח 6 ־ו 8 > 61 ר 11 ס 11 כ 11 כ 3119151 ־ו 6 /ץ 1 חט 1 סחו 1 - 11 ) 813 100762 - 0 - 01 - 0004 - 0006 . :.־וע 1-1 ס 811
דיסכמת ג
המוב״ז עמל גם הוא יגיעה לא מזערה עדי אםף וקבץ בל הכתוב בםפרו ורואה
אני שבל פונתו לש״ש ולבבוד האוםה הישראלית להורות העם דעת מה להשינ
שואלם ע״ד אשר ישראל ישננו נזה םתי נאו וםאין באו. אשא מליצתי בעדו
אצל םױדעי ואוהני שמי אשר יהױ בעזרו למען ױנל להביא דברױ לבית הדפופ
ותעשו בזה צדקה רנה את המונ״ז אשר נל חײ רוחו ועמלו על הדבר הזה
באשר תשנילו םד דברנם בו׳ ובזנות הצדקה יחדש ד׳ עלינו שנה טוב ח
ומתוקה, ומעונות ופשעים אותגו ינקה״
בערלאד ב׳ לםדר נגהי לשנן שםו שם תר״ל.
נויעתר יצחק אײזיק טויביש א״ב דפה והנליל.
הפכמת הרב המאה״ג היקר והמרוםם שלשלת הױחסין המפורתיש
בש״ת מו״ה יצחק אײזיק שוד נ״י רב בק״ק בוקארעשט.
הן הױש הקריב אלי הרבני המשניל םו״ה יעקב פםנמיר נ״י, יליד רומניא
פה בוקארעשט את אשר עשה פעל וטרח לברר היטב ההתאחזות ותושבית
עם ישראל בארין מאלדאװע-װאלאחײ ועפ״י ספרי הקורות של עם רוםניא שהוא
בקי בטוב בהש׳ ועפי׳ קבלת התושביש אנשי אםת עלה בידו להוציא םבח אל
הפועל את בל זאת. וגש בבללות אחב״י נםצאיש רביש אשר לא ידעו ולא
יגינו זולת עברי טײטש. וע״ב בתב הנ״ל את םפרו בלשון הזה וראיתי מלאבתי
והנה טוב םאד ״ויעקנ שפיר קאמר״ וידעתי בי יצמה עי״ב תועלת רב. וע״נ
לא אובל עצור עטי מלחלות מאחב״י שאו לבבנם ברוח טהרה ובוזו בקז לעומת
המחברת הזאת הריצו ידיבש והתנדבו לקבל את חיבורו במהיר אשר ױשת
המחבר ותמבו אותו בימין צדקיבם ותריקו לו ברבה, ואשר לו הנםןג והזהב
ישיב לבש גמולבש עשרת מוניש, ו״שלה ברבה בבל מעשה ידיבם ותזנו לראות
ננחמות צױן ובננק אריאל א״ם.
ונאשר יבצע נזעשיהו הנני נױד על כל המדפ״םים שלא ישיגו נגול
המחבר הנ״ל להדפום אותו פעם שגית בלתי רשותו, אף להעתיק אותו בלה״ק
ולהדפיסו בלתי רשותו. ומי שיעבור ע״ז ויפרױן גדר וירד גבול הירדנר״ *שבנו
נח״ש וירבױן בו בל האלה הבתובה בתורה. ולהשומע לדברי ױנעס ותבוא
עלױ ברבת הטוב מאדון העולם אשר בל רז ממנו לא נעלם. אלה הרברים
מהצעיר גאלפי ישראל ט״ו אײר יבר״ת לפ״ק בוקארעשט.
*צחק אײזיק שור ראבד״ק בוקארעשט בעהמ״ם מ״י.
הסכמת הרב הגדול החנש השלם איש תבוגות מו״ה משה דוד נ״י
שפירא רב בק״ק גאלאין.
ב״ה בוקארעסט ו תניוז תר״ל
ה״ר יעקב ב״ר אשר זעליג פסגתיר הראנו מעשי ידױ על לוח תנונת
מחוז רומעניא, תוצאותױ וגבולױ, קורותױ מני קדש אשר דלה מנאר רועי
)1
1