Seite
ד הסכמת
*שראל בשו״ת וסיפרי ראמעניא הגאמניס גלה שפוני עיתות• קדם מעת החלי עמ
ישורין דרוך על אדמת רומעניא והרפה לתושביש כייי ידעו תנונת ארצש
וקורות מהחל עד עתה ועוד תועלת למבביר יצמיה מפעלו זה באשר יבין ני׳
משביל א,: בי שמש תבונתו בםו פניה ערפלי שפה גשהתה, מבין חתולת
עלטה תופיע נהרה על בל שוהר קדמונױת והפין התהקות על שרש• ארין
מולדתו ומגורו, ולא אפונה בי בימימ מצער יפיין אהד המשבילימ על מחברתי
אבני נזר שפה צחה עבריה או זולתה לזאת א: ידי תיבון עמו לבקש מבל אשי
לאל ידו להױת לו עזר ייהוציא לאור מעשהג
עוד זאת בשבטי *שראל אודיע גאמנה בי הלילה לאיש הןבמדינה הזאת
והן. במדינה. אהרת להדפיס ספרו זה או להעתיקו ללשון אהר בלת• רש׳ות
המחבר, ובגזירת נה״ש וארי׳ רביע עלױ, והשומע ישבון שאנן.
עתרת אהיבמ הצעיר משה דוד שפירא הרב מבאהאש׳ ױשב על
מדון בקרית נאלאין והגליל.
הסכמת הרב החבס השמ הדרשן המפואר איש משביל מוהדר
א׳צר הלףי המבונה אנמן לוי נ״י מ״צ ומכדך בבית הבנסת כ־ת "יערײ
פה 'אסס*.
קראתי סירוגין את מבתב יד של בפר קור,*ת ה*היר*ס ברימענ־ע
אשר חברו האיש הנסבד ר ' *ערב פסנט*ר מביקאי־־ײ^ײ. והנה אף
בי הספר הזה גבתב בקלקול שפה ובלשון עלגים, מצאתי בו דברימ נפלאיס,
אבניס יקרות אשר מאסו הב־ניב עד תנה ואשר תהײנה לאבני פנה נבנין ״קורית
תיהודימ״ בבלל, בותבי קדדות אחינד ױבלו לדלות ממנל בדלי ההקירות מיס דדיס
אשר ימתקו להכס ננופת צופיס, בי המהבר לאנסוג אהור מהעמל הרב לחפש
בספריס אשר לא שזפתס עין יקר יהודי עד הױס הזד״ ולדרך במסלה אשר
־א גראו מעולס בעפרה פעמי בותבי ״קורות היהודיס. תהת רפש ומימ מצא
פניניס אשר לא ראו אור עד עבשױ, בי לא הס עי יניע רנלױ ועל זעת אפױ
ללבת מעיר לעיר להקור אהרי עקבות אהינו מימיס קדמוניס בארין הזאת אשי
*שבד בה בבר יהודיס בעת אשר לא נינר א: שיס ־הידי בשאר אהוזי אירפד,
לבן אחלה פני יעי להתיר לד צרור בבפס ולתמך אשרױ במענלותױ למען יזבה
להדפיס ולהוציא לאור את פרי יגיעו אשר עמל בו זה המש שניס.
ייק׳ אשד המבונדי אנסן לײ מ״צ ימטיז בק״ק יאשס־.
יאסםי בסוך חודש אלול תד״ל לפ״ק.
ךײךי חמוד־ת של ההבס המשסיל מליי; מפואר מוהרר
'עחב חײש הלוי נ״י מירה ראשון בבית השפר הכלל , בבורזארטסט
בשם ד׳ אלהי עויד^ם:
הנברא בצלמ אלהיס הבנהו ױצרו להוציא בלי למעשה־ אשר
חאדם